جدیدترین مطالب بیشتر

موز

چگونگی رسیده کردن موز

جهت رسیده کردن موز بهترین روش، استفاده از گاز اتیلن می باشد.

موز

چگونگی نگهداری میوه موز

موز رقم دوارف کاوندیش در دمای 14.4 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 90-80 درصد به مدت 25 روز ماندگاری داشته است

موز

تکامل و زمان برداشت موز

میوه موز رفتار کلایمکتریک(فراز گرا) دارد و نارس برداشت شده و سپس رسانده می شود .

موز

عملیات به زراعی- هرس موز

هرس پاجوشهای اطراف موز برای رشد رویشی بهتر و تولید میوه مناسب لازم است.

موز

کنترل علفهای هرز موز

پراهمیت ترین زمان کنترل علفهای هرز از موقع کاشت موز می باشد تا زمانیکه موزها بر روی هم سایه ایجاد نمایند

موز

نیازهای آب و هوایی موز-باد

بادهاي بالاي 45 تا 25 مايل در ساعت باعث واژگون شدن و شكستن شبه ساقه موز مي شود

موز

نیازهای آب و هوایی موز- درجه حرارت

گلدهي موز در شرايط گرم و داغ صورت مي گيرد.

موز

نیاز آبی و آبیاری درختان موز

موز به علت تعرق زیاد و لزوم رشد و نمو در هوای گرم به آب زیادی احتیاج دارد