جدیدترین مطالب بیشتر

سویا

مراحل کاشت-تاریخ کاشت سویا

تاریخ کاشت بهاره سویا از اوایل اردیبهشت لغایت اوایل خرداد می باشد

سویا

مصرف علفکش قبل از کاشت سویا

در منطقه ، اکثر علفهاي هرز سویا تابستانه هستند. علفهاي هرز از طریق تداخل در رشد و نمو سویا موجب کاهش عملکرد شده و در امر برداشت ایجاد مزاحمت مینماید.

سویا

مرحله کاشت سویا- آماده سازی زمین

سویا گیاهی تابستانه است که با توجه به نوع رقم و شرایط اقلیمی منطقه از نیمه بهار تا اوایل تابستان کشت می شود.

سویا

تاثیر تنش آبی در مراحل مختلف رشد سویا

عقیم شدن گل ها ، کاهش تعداد گل ها از اثرات تنش آبی در مرحله گلدهی سویا می باشد.

سویا

نیازهای آب و هوایی سویا- درجه حرارت

حداقل و حداکثر درجه حرارت براي جوانه زني بذر سویا به ترتيب 5 و 40 درجه سانتي گراد است.

سویا

نیازهای آب و هوایی سویا- نور

سويا به عنوان يک گياه روز کوتاه شناخته شده است. طول دوره تاريکي عامل کنترل کننده واکنش نوري گياه است.

سویا

بیماری سوختگی ساقه و غلاف و پوسیدگی بذر سویا

این بیماری در زمان رسیدگی و تاخیر در برداشت شدت می یابد و باعث پوسیدگی بذر همراه با سوختگی ساقه و غلاف می شود که قابلیت جوانه زنی بذر را کاهش می دهد.

سویا

بیماری پوسیدگی زغالی سویا

پوسیدگی زغالی سویا یک بیماری مهم است که در شرایط آب و هوایی گرم و خشک باعث کاهش شدید عملکرد می شود