امروزه بسیاری از محققان و متخصصان علیرغم آگاهی و تسلط کامل در نحوه جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها به روشهای کاملا تخصصی و حرفه ای، همچنین ارائه بحث و نتیجه گیری به صورت یک سند علمی،  به دلایلی از قبیل کمبود وقت یا سایر محدودیتها، نیازمند مطالبی کاملا تخصصی و  بهروز برای ارائه قسمت "پیشینه تحقیقات" به منظور غنی سازی مقدمه مقاله و توجیه هدف خود از تهیه مقاله می باشند. این بخش از مقاله یکی از مهم ترین بخشهای یک مقاله علمی تخصصی است که برای سردبیر مجله و همچنین داوران بسیار مهم و ضروری می باشد و میتواند نقشی کلیدی در تصمیمگیری آنها داشته باشد. این خدمت (تهیه پیشینه تحقیقات مقاله شما) توسط محققان مسلط به تمامی اصول مقاله نویسی، و متخصص در حیطه تخصصی مورد نظر انجام می شود. این افراد با دانش کافی و دسترسی به بهروز ترین مقالات تخصصی  برآنند که با ارائه خدمات علمی و پژوهشی، در زمینه تولید علم و غنی سازی محتوای علمی دستاوردهای محققان کشور مشارکت داشته باشند.