پیشگیری از بیماری و درمان لکه سفید میگو


1- انتخاب مولدین بدون ویروس: ‌انتقال بیماری می تواند از طریق مولدین به نوزادان از طریق تخم های آلوده اتفاق بیفتد بنابراین انتخاب مولدین از طریق تست های حساس مانند PCR بسیار ضروری است. اگر مولدین قبل از غربال کردن و انتخاب تخم ریزی نمایند ،‌باید تخم ها و پست لاروها را با تست PCR غربال کرد.
2- جلوگیری از واردات مولدین ولاروها ،‌بیماری ممکن است از طریق واردکردن مولدین و پست لاروها به مزارع و هچریها اتفاق افتد . معرفی و انتقال جانوران و آبزیان از طریق کشورهای همسایه ،‌هرچند که در شرایط قرنطینه و بهداشتی انجام شود، ‌نمی تواند صددرصد قابل اعتماد باشد. همچنین انتقال میگو بین مناطق مختلف کشور نیز باید به حداقل ممکن کاهش یابد تا از گسترش بیماری جلوگیری کند.
3- در زمان انتقال میگو باید از آبی استفاده شود که میگو در آن صید شده است. زیرا ممکن است آب محل های دیگر آلوده به این ویروس باشند. آب موجود در تانکها جهت نگهداری مولدین نیز باید ضدعفونی شود تا مطمئن گردید که آب فاقد ویروس است .
4-  نگهداری مولدین مناطق مختلف در تانکهای جداگانه: ‌به منظور جلوگیری از آلودگی بین میگوهای منابع مختلف، باید میگوها را جداگانه نگهداری نمود. تخم های خارج شده از مولدین مختلف نیز همچنین باید جداگانه نگهداری و تولید نمود.
5- خارج کردن ناقلین ویروس وانجام اقدامات ضد عفونی : ‌موجودات آبزی شامل خرچنگ ها ،‌کوپه پودا ،‌میگوهای وحشی و سایر سخت پوستان از ناقلین ویروس لکه سفید می باشند.
6- جلوگیری از استفادهTrash  fish مثل خرچنگ ها،‌ میگو، صدفها که می توانند یا حامل ویروس باشند ‌یا بوسیله این ویروس آلوده باشند. بنابر این تغذیه میگوهای مولد با آنها می تواند خطرناک باشد  وباید قبل از استفاده بخار داده و بجوشانیم ،‌وبعداً مورد استفاده قرار دهیم.

با کشتیار بیشتر بدانیم: اصول کنترل بیماری لکه سفید

7- کنترل میگوهای سالم با استفاده از آزمایش PCR : در طی دوره پرورش لازم است که وضعیت بیماریها بطور مرتب کنترل شود . نمونه هائی باید از مزرعه هر دوهفته یکبار جمع آوری شده و به یک آزمایشگاه دارای امکانات PCR ارسال گردد.
8- استفاده از پروبیوتیکها  (Probiotics)وآب با کیفیت مطلوب: استفاده از پروبیوتیکها می تواند مفید باشد،‌زیرا افزایش تعداد باکتریهای سودمند در استخر درمیان سایر باکتریهای موجود می تواند موجب مهار یا کاهش سایر میکروارگانیسم های پاتوژن باشد. باید توجه داشت که این مسئله نمی تواند اثرات جادوئی داشته وبرای همه بیماریها استفاده شود. همچنین فاکتورهای کیفی آب مانند DO, pHشوری، الکانیتی،‌ آمونیوم و کدورت باید در حد مطلوب نگهداری شوند.
9- متعادل کردن تراکم استخرها: کم کردن تراکم لاروها در استخرها باعث کاهش استرس گردیده از این طریق مقاومت میگوها در برابر بیماریها افزایش می یابد. تراکم ایده آل برای استخرهای پرورشی 30-25 پست لارو در هر متر مربع است.
10- استفاده از داروهای شیمیائی جهت جلوگیری از انتقال بیماری
11- در مقالات جدید بهترین ماده ضد عفونی کننده را فرمالین معرفی میکنند که با دز V. ppm از انتقال ویروس در آب جلوگیری می کند ‌واین مقدار به میگوها نیز آسیبی نمی رساند. البته بر روی شکوفائی پلانکتونی تاثیر گذاشته و میزان DO آب راکاهش می دهد.
درمان :
درمان موفقی تاکنون برای غلبه بر بیماری لکه سفید گزارش نگردیده است. بنابراین باید تلاش شود تا آنجا که امکان پذیر است، تلفات این بیماری را به حداقل کاهش دهیم. جدیداً افزودن عصاره گیاهان داروئی،‌ویتامین ها،  مشوق های ایمنی زا به غذا واصلاح باکتریائی باعث موفقیت هائی در مزارع شده است.

سایر مطالب مرتبط در کشتیار: عوامل اصل افزایش و کاهش اکسیژن در استخر میگو و ماهی