عوامل مؤثر در ترشح شهد

نوع گياه: توليد نوش در گياهان متفاوت است. به طورکلی اکثر گياهان زينتی به خصوص رُز، کوکب، داودی و ... از نظر ترشح نوش خيلی فقير هستند سيب زمينی، گوجه فرنگی، چغندرقند و عده ديگر از محصولات زراعتی برای تهيه نوش کمتر مورد استفاده زنبور قرار می گيرند. برعکس گياهانی مانند: اسپرس، يونجه، انواع شبدر، پنبه،عده ای از کدوئيان و شکوفه بعضی ازگياهان مانند: آويشن، کاکوتی، انواع تمشک، سماق،زيره، کنگروحشی ازمنابع با ارزش نوش هستند.
نوع و رطوبت خاك: هر قدر رطوبت خاک بيشتر باشد، گياهان شادابتر هستندو آب کافی در اختيار سلول های نوشزا قرار دارد. کمبود رطوبت و خشکی خاک، مانع ترشح نوش می شود. به همين دليل يک بارندگی شبانه در فصل عسل که متعاقب آن روز گرم و آفتابی باشد، ترشح نوش را به شدت زياد می کند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: گرده گل در تغذیه زنبور عسل

سقوط ناگهانی درجه حرارت: دربهاروتابستان حتی اگرهمراه با بارندگی باشد، ترشح نوش گل را متوقف می کند. در مراتع و نقاط کوهستانی گاهی گياهان گلدار وحشی زياد ديده می شوند، ولی پايين بودن درجه حرارت که اغلب به دنبال يک بارندگی صورت می گيرد، اگر به مدت چند روز ادامه يابد، موجب تلفات شديد در زنبور عسل دراثر بی غذايی می شود. زيرا در درجه حرارت پايين تبديل نشاسته به قند به کندی صورت می گيرد.
بادهای تند و گرم: نيز موجب تبخير شديد در سلولهای گياهی میشود و شدت ترشح نوش را کم می کند.
نور:درهوای مه آلودترشح نوش کم شده وبه عکس درمجاورت نورکافی به خصوص متعاقب يک بارندگی و هوای ً نسبتا گرم ترشح نوش چندين برابر می شود.