نقش بارندگی و باغات انگور

یکی از مهمترین معیارهایی که در انتخاب محل موکاری مورد استفاده قرار می گیرد مجموع میزان بارندگی در آن  منطقه می باشد که ممکن است بر مبنای جمع کل بارندگی سالیانه یا فقط بر حسب مقدار ریزش آن در طول دوره رشد گیاه محاسبه شود ولی باید دانست که توفیق در امر موکاری ارتباط چندانی به میزان بارش های جوی سالیانه ندارد بلکه پراکنش و شدت ریزش و رطوبت هوا در هر نوبت از عوامل موثر اقلیمی در توجیه انتخاب محل به شمار می روند.

اطلاعات بیشتر در کشتیار:رطوبت نسبی و درختان انگور

در هر صورت میزان بارندگی سالیانه مورد نیاز جهت اجرای یک طرح موکاری بین 450 تا 500 لیتر در متر مربع محاسبه می شود مشروط بر اینکه 250 تا 300 لیتر آن به هنگام دوره رشد گیاه صورت گیرد.