تغذیه و غذادهی میگوهای پرورشی

دفعات و زمان های غذادهی:
از آنجا که میگوها بی وقفه در حال تغذیه هستند، بنابراین باید در طول روز چندین نوبت غذادهی شوند. تغذیه میگوها در چندین نوبت مختلف سبب می شود که جذب مواد معدنی بهتر انجام شود. در طی مراحل اولیه رشد بچه میگو، غذای مصرف شده در هر نوبت غذادهی نسبتاً کم می باشد. در اوایل دوره پرورش، چون غذای طبیعی در استخر نسبتاً فراوان است و مقادیر قابل توجهی از آن توسط میگوها مصرف می گردد تکرار غذادهی ضروری نیست ولی اگر غذای طبیعی موجود در استخر کافی نباشد، غذادهی باید روزانه 3 تا4 بار در اولین ماه بعد از ذخیره سازی ،2 یا3 بار در روز و در آغاز ماه دوم ،4 مرتبه غذادهی در روز کافی است. لازم به ذکر است که در مورد تعداد دفعات در این روش هنوز اختلاف نظر وجود دارد. نوع گونه پرورشی، سن، اقلیم منطقه، نوع غذا، ترکیب غذا و غیره از جمله عواملی است که دفعات و درصد غذا دهی را تحت الشعاع قرار می دهند، به طوریکه مثلاً گونه سفید هندی نسبت به میگوی ببری سیاه ،30-20 درصد غذای کمتری استفاده می کند. دفعات غذادهی در میگوبا توجه به افزایش سن تغییر می کند، به طوریکه با افزایش سن، تعداد دفعات غذادهی افزایش می یابد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: منابع تغذیه میگو های پرورشی

توزیع غذا:
هدف از توزیع غذا در استخر، تغذیه میگو است نه تغذیه استخر  نحوه  فعالیت میگو در استخر جهت یافتن غذا در طی ماه های پرورش مختلف می باشد:
1- ماه اول پرورش: در این مرحله میگوها به منظور دستیابی بیشتربه غذاهای طبیعی در مناطق کم عمق حضور دارند. به همین جهت آنها روز و شب در دیواره استخرها در حال جستجو می توان مشاهده کرد. از این رو پیشنهاد می گردد ماه اول پرورش توزیع غذا تنها از طریق دیواره و در محدوده 4-1 متری از دیواره های استخر انجام پذیرد.
2- ماه دوم پرورش: در طی دومین ماه پرورش  میگوها در سرتاسر استخر توزیع می شوند و از آنجایی که شعاع جستجوی غذا هنوز محدود است از این رو غذا باید  خوب پخش شود تا اطمینان حاصل گردد که جیره در دسترس تمام میگوها قرار گرفته است. به منظور اجتناب از رشد ناهمگن میگوها و افزایش ضریب تبدیل غذایی استفاده از یک قایق غذادهی  برای استخرهای بزرگ وکوچک مشابه ،توصیه می گردد. همچنین دقت در تعیین اندازه مناسب غذا ضروری است و باید تعویض سایز غذا به آهستگی و در طی 5-4 روز و روزانه با افزایش 20% صورت پذیرد.
3- ماه سوم و چهارم پرورش: در طی ماه سوم وچهارم پرورش شعاع جستجوی غذا توسط میگوها به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و توزیع غذا با توجه به اندازه استخر تعدیل می گردد. برای استخرهای نیم هکتاری یا کمتر، تمام جیره ازدیواره استخر توزیع می گردد. برای استخرهای بیش از نیم هکتار علاوه برغذادهی از طریق دیواره، استفاده از قایق غذادهی نیز توصیه می گردد. معمولاً 75% درصد غذا  ابتدا با استفاده از قایق در درون استخر و بقیه جیره از طریق دیواره در پیرامون استخر توزیع می گردد.