شرایط پرورش کپور ماهیان

     کمیت و کیفیت آب برای پرورش ماهی از جمله عمده ترین عوامل مؤثر در مزارع پرورش ماهی است . مهمترین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آب جهت پرورش ماهیان عبارتند از :
PH یا اسیدیته : بهتر است آب مورد استفاده جهت پرورش خنثی تا کمی قلیایی باشد( PH=7-8 ) 
EC یا هدایت الکتریکی : بیانگر میزان املاح آب است. EC مناسب 2000 میکروموس بر سانتی متر مربع ولی تا 5000 میکروموس اثرات سوء چندانی ندارد. 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: احتیاجات غذایی کپور ماهیان

اکسیژن محلول : آب ورودی استخر بایستی از میزان اکسیژن لازم برخوردار باشد بهترین میزان اکسیژن محلول برای کپور ماهیان 6-5 میلی گرم بر لیتر است هر چند تحمل کپور ماهیان نسبت به کمبود اکسیژن زیاد است ولی مقدار آن نباید از 2 میلی گرم در لیتر کمتر شود.

نکته : در صورت استفاده از آب چشمه یا چاه ( میزان اکسیژن کم است ) باید 500 -100 متر فاصله بین مظهر چشمه یا چاه با استخر باشد تا قبل از ورود فرصت اکسیژن گیری داشته باشد ، یا اینکه بایستی سطح تماس آب با هوا افزایش یابد و از طریق مختلف می توان آنرا هوادهی کرد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: بیماری های شایع در پرورش میگو

 سختی آب : میزان سختی مناسب برای پرورش ماهی 300 -100 میلی گرم در لیتر برحسب کربنات کلسیم است .
دما : حداکثر درجه حرارت آب نباید از تحمل کپور ماهیان پرورشی که 30 درجه سانتی گراد است تجاوز نماید مناسب ترین دما 25 درجه سانتی گراد است . آب باید عاری از مواد آلاینده و فلزات سنگین ( فاضلاب کارخانجات ـ شهری و غیره) باشد . رنگ و بوی آب درحد طبیعی باشد