نیاز آفتابی درختان سیب

تاثیر ساعات افتابی در دوره اولیه رشد درختان سیب و سپس در رشد میوه ها از اهمیت  بیشتری برخوردار است.  کاهش ساعات افتابی خصوصا زمان رشد میوه ها موجب افزایش افات  باغی  و نهایتا کاهش کیفیت و کمیت محصول میگردد. سیب ها بدون نور رنگ نمی اندازند و اشعه ماوراء  بنفش نقش اساسی را در این مورد دارد. این اشعه به اسانی  به وسیله دود، گرد وغبار وذرات اب جذب میشود. از این رو سیبهای کاشته شده در ارتفاعات رنگ قرمزتری دارند و میوه ها بعد از یک دوره بارانی به سرعت رنگی میشوند(کوانتا 1354) مقدار ساعات افتابی مورد نیاز برای درخت سیب  حدود2800 ساعت در سال می باشد. روشنایی مناسب از 8 تا 16 ساعت در روز می باشد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی سیب