توصیه ها کاربردی کاشت گندم وجو

کشاورزان محترم 
با توجه به نزدیک شدن، شروع کاشت گندم و جو خواهشمند است:
به منظور جلوگیری از خسارت بیماری های بذر زاد نظیر سیاهک ها ،بیماری باکتریایی نواری گندم و همچنین جلوگیری از انتقال بذور علف هرز ،نسبت به استفاده از بذور گواهی شده دارای برچسب مورد تایید موسسه ثبت و گواهی بذر اقدام فرمایید .
 در صورت استفاده از بذور خودمصرفی از هم اکنون  نسبت به انجام بوجاری و ضدعفونی صحیح با سموم مناسب و با مشورت  کارشناسان جهاد کشاورزی و مدیران پارسل اقدام نمایید.
 جهت ضدعفونی یک تن بذر به صورت دستی ابتدا میزان سم مورد نظر از بین سموم معرفی شده (به فرض مثال راکسیل یک و نیم کیلو) مقدار ۱۸ تا ۲۰ لیتر آب را با سم در ظرفی حل نموده و محلول سم، توسط سمپاش دستی بر روی بذوری که در روی پلاستیک ریخته شده پاشیده و توسط بیل به هم زده شود تا بطور یکنواخت محلول سم به بذر آغشته گردد. در تمامی مراحل استفاده از دستکش،ماسک ضروری می باشد. لازم به ذکر است از پاشیدن سم به طور مستقیم  بر روی بذر در دستگاه کارنده، با توجه به عدم آغشته شدن سم و بذر و  عدم یکنواختی کامل خودداری نمایید(حتما باید محلول سم به روشی که در بالا توضیح داده شد بر روی بذر پاشیده شود).
جهت پیشگیری از بیماری نوار باکتریایی گندم و جو از ترکیبات مسی نظیر اکسی کلرومس علاوه بر سم قارچکش (توام) استفاده نمایید.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گندم و جو