بیماری های شایع در پرورش میگو

1-    آبشش قهوه ای
2-    آبشش صورتی  
3-    خوردگی و ورم دم در میگو
4-    میگوی قرمز  
5-    میگوی آبی تغذیه  با جلبک های سبزآبی
6-    نازک شدن پوسته میگو    
7-    بی رنگ شدن میگو 
8-    بیماری لکه سفید
 

در کشتیار بخوانیم: بیماری لکه سفید در میگو (White spot disease)