حمل وانتقال میگو ها به استخرهای پرورشی

از آنجا که لارو میگو بسیار حساس است، رعایت اصول حمل ونقل آن ضروری است. بهترین سن برای حمل لارو میگو وانتقال آن به استخرهای پرورشی از پست لارو 21تا25 است. برای حمل لارو میگو به استخرهای پرورشی دو روش وجود دارد:
مخازن حمل ونقل
این مخازن از جنس پلاستیک یا فایبرگلاس است وظرفیتی درحدود 500تا1000 لیتر دارد. برای استفاده از این روش ابتدا مخزن را توسط آب دریا پر می کنند، سپس به ازای هر لیتر آب 200تا500 عدد پست لارومیگو به آن اضافه می کنند. در این روش  با توجه به اکسیژن دهی واضافه کردن یخ به مخازن می توان تا ده ساعت لاروها را در مخازن نگهداری کرد.
کیسه نایلونی
روش دیگر حمل وانتقال بچه میگوها ، استفاده ازکیسه های نایلونی یک یا چند جداره است. به این منظور ابتدا یک سوم حجم کیسه ها را از آب دریا پر می کنند سپس به ازای هر لیتر آب 500تا650 عددپست لارو میگو به آن می افزایند وبقیه حجم کیسه های نایلونی رااز اکسیژن پر می کنند ودر کیسه را محکم می بندند. کیسه ها را می توان در داخل جعبه یا سطل قرار داد وآنهارا با وسیله نقلیه حمل کرد. در این شرایط می توان لارو میگو را تا 12 ساعت نگهداری وحمل کرد. درجه حرارت مورد نیاز برای حمل بچه میگو ها 22تا25 درجه سانتی گراد است. در صورت طولانی بودن مسیر یا شرایط آب وهوایی نامناسب می توان بچه میگو ها را در واحد حجم کاهش داد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: تخم ریزی و لقاح میگو