پاسخ دام به استرس گرمایی

مکانیزم هاي پایه تنظیم کننده ي دماي بدن پستانداران، تلاش در ثابت نگهداشتن دماي بدن نسبت به دماي محیط دارند، به گونه اي که حرارت از قسمت مرکزي بدن از4 طریق تبادل گرمایی(هدایت، جریان، تشعشع و تبخیر) جریان یابد. از بین اینها، 3 روش هدایت، جریان و تشعشع را به عنوان روش هاي کارآمد کاهش دما میتوان نام برد که براي هر یک از اینها نیاز به شیب دمایی است. تبخیر از طریق شیب بخار- فشار عمل می کند و روش مناسبی نیست، تنها وقتی که شرایط دماي محیط به دماي بدن نزدیک می شود، روش تبخیر تنها راه براي کاهش دما می باشد . اگر دماي محیط از دماي بدن بالاتر رود، جریان حرارت معکوس خواهد شد و حیوان دچار یک بحران حرارتی می شود. 
در این بحران حرارتی پاسخ هاي حیوان شامل:
● کاهش غذاي دریافتی
● افزایش آب دریافتی(بیشتر از %50)
● تغییر میزان متابولیسم
● افزایش آب هدر رفته از طریق تبخیر
● افزایش میزان تنفس(بیشتر از70 عدد در دقیقه)
● تغییر غلظت هورمون هاي خون
● افزایش دماي بدن
● کاهش فعالیت دام
● تغییرات در تولید
● تغییرات تولید مثل
● افزایش تعریق و تولید بزاق خواهد بود
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری