بارندگی مناسب برای رویش بادام

بارندگی: شرایط مناسب رطوبتی برای رویش بادام شامل مناطقی است که میزان بارندگی سالیانه آن بین 400 تا 600 میلیمتر باشد. بارندگی زیاد همراه با پوشش ابری بیش از 70 درصد در بیشتر روزهای سال برای رشد و باردهی درخت بادام نامناسب است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: رطوبت نسبی مناسب برای رویش بادام


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری