ویژگی خاک مناسب شالیزار

خاک به قسمتی از زمین زراعتی گفته می‌شود که دارای مواد غذایی کافی بوده وعمق آن برای رشد ریشه، حرکت آب، نفوذ آب، جذب اکسیژن، گرما و نهایتاً برای رشد و نمو گیاهان مختلف زراعتی مناسب باشد.

برنج در خاک‌های با درصد رس زیاد (60%) رشد مناسبی دارد. بهترین نوع خاک برای رشد این گیاه خاک‌های لیمونی– رسی است؛ چون قطرذرات آن کمتر از 002/0 میلی‌متر بوده و نفوذپذیری آن نسبت به آب کم است. این خود عامل مهمی در غرقابی‌شدن زمین شالیزار است و چون برنج دارای ریشه‌های سطحی است و در عمق 20 تا25 سانتی‌متری خاک نفوذ می‌نماید، لذا در این خاک براحتی می‌تواند رشد نماید.

با کشتیار بیشتر بخوانیم: انواع روش‌های کاشت برنج

ضمناً مواد غذایی در این خاک زیاد جابجا نمی‌شود. همچنین خاک‌های رسی در تابستان بعد از برداشت برنج و خشک شدن، با ایجاد سله مانع فرسایش خاک می‌شوند.

بهترین PH برای برنج 5/5 تا 5/6 بوده ولی برنج در خاک‌های دارای PH بین 4 تا 7 نیز می‌تواند رشد نماید. به طور کلی برنج را می‌توان در خاک‌های مختلفی کاشت، اما خاک با بافت سنگین با نفوذپذیری کم برای رشد و نمو آن مناسب‌تر از خاک با انواع بافت‌های دیگر است