تغذیه و کوددهی باغات مرکبات

 از میان عناصر شیمیایی که توسط درختان مرکبات مصرف میشود سه عنصر کربن، اکسیژن و هیدروژن در عمل فتوسنتز تأمین میشوند. ازت، فسفر و پتاس عناصر اصلی تغذیه هستند که به مقدار زیاد از زمین برداشت میشوند و به آنها عناصر ''ماکرو'' میگویند. در مقابل عناصری هستند که میزان آنها در خاک کم و نیاز گیاه هم به آنها کم است ولی در تغذیه و تندرستی گیاه نقش مهمی دارند و به آنها عناصر ''میکرو'' میگویند. بخشی از نیاز غذایی مرکبات از زمین تأمین میشود و بخشی دیگر را با دادن کودهای حیوانی و شیمیایی(ماکرو و میکرو) تأمین میکنند.

- استفاده از کود حیوانی در تغذیه مرکبات
مصرف کود حیوانی علاوه بر تغذیه گیاه دارای نقش مهمتری در اصلاح خاک است. هر سه سال یک بار (اواخر زمستان)30-20 تن در هکتار در ناحیه فعالیت ریشه با خاک مخلوط گردد. ترجیحاً چالکود بدین ترتیب که شیاری به عمق 20 سانتی متر در بیرون از آبچکان درخت ایجاد و کود ریخته شود.زمان کوددهی پاییز تا اسفند و پس از برداشت میوه است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: آفت های زیان آور مهم مرکبات

- استفاده از کود شیمیایی در تغذیه مرکبات
فسفر به صورت فسفات آمونیوم، پتاس به صورت سولفاتپتاس و ازت به صورت سولفات آمونیم مصرف میشود. میانگین مصرف فسفات آمونیم به ازاي هرسال سن درخت 50 گرم است. سولفات پتاس به ازاي هرسال سن درخت 100 گرم و سولفات آمونیم به ازاي هرسال سن درخت 200 گرم (در 2 تا 3 نوبت) است.
کودهای فسفره و پتاسه پس از برداشت میوه تا اسفند ماه(ترجيحاً اسفند ماه ) با شخم باغ، همراه کود حیوانی به زمین داده میشود. سولفات آمونیم از اسفند تا اردیبهشت در 2 تا 3 نوبت مصرف میشود. نوبت اول همراه با شخم و با سایر کودها، نوبت دوم به صورت سرک با فاصله یک ماه از نوبت اول و نوبت سوم (اگر بدهند) با نوبت دوم یک ماه فاصله خواهد داشت.
كود دهي به دو صورت چالکود یا پخش سطحی و زیر و رو کردن خاک انجام می شود (به فاصله 50 سانتیمتر از تنه درخت به سمت آب چکان درخت، کوددهی صورت می گیرد)
اگر آبیاری به روش قطرهای باشد کودهای فسفره و پتاسه به صورت دستی و کود ازته همراه آب (محلول در آب آبیاری) داده میشود.

با کشتیار بهتر بکاریم: گیاه زیتون و نیازهای آب و هوائی

عناصر فرعی که به کودهای میکرو معروف هستند عمدتاً به صورت محلول بر روی درختان پاشیده میشوند. در مواردی که ابیاری به روش قطره ای باشد کودهای میکرو نیز همراه آب به درخت داده مشوند. در جنوب کشور از میان کودهای میکرو ''سکوسترین 138'' برای رفع کمبود آهن داده میشود. در شمال کشور آهن، مس، روی، منگنز، منیزیم، کلسیم و گوگرد و بٌر مصرف میشود. زمان مصرف کودهای میکرو یک نوبت و زمانی است که میوه به اندازه فندق است و نوبت دیگر 20 تا 30 روز بعد که میوه به اندازه گردو شده باشد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات