عملیات نگهداری باغ بادام: محافظت از سرما

محافظت از سرما می تواند از آسیب محصول بدلیل سرمازدگی جلوگیری نماید و فعالیت و شدت سرمایی یخبندان در خلال شکوفه دهی و مراحل اولیه تولید میوه تعیین می کند که آیا بادام در ناحیه به خصوصی امکان تولید دارد یا خیر. روشهای غیرفعال حمایتی شامل انتخاب محل، مدیریت مقدار آب موجود در خاک، پوشش زمین و کنترل تشکیل هسته یخ است. حفاظت فعال و مستقیم شامل استفاده از بخاری، ماشین های مولد باد، فواره های زیر درختان، ریزفواره ها و آبیاری سطحی است.
با کشتیر بهتر بکاریم: عملیات نگهداری از باغ بادام: تغذیه باغ بادام


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری