مناطق پرورش ابریشم در ایران

مزرعه پرند: واقع در 13 کیلومتری شهرستان فومن دارای حدود 180 هکتار توتستان از نوعاصلاح شده ژاپنی با 16000متر مربع سالن پرورشکه برنامه تولیدآن حدود500000 تولید واریتههای اصلاح شده و تولید بیش از دو میلیون قلمه در سال از جمله فعالیتهای استکه در این مزرعه انجام میگیرد. این مزرعه در سال حدود 20000 هزار جعبه تخم نوغان نیز تولید می کند. 
مزرعه پرنیان: واقع در 14کیلومتری شهرستان صومعهصرا با حدود 450 هکتار توتستان با سطح پرورش حدود 20000 متر مربع و با استفاده از برگهای تولیدی، پیله های نژاد مورد نیاز واحد تخم نوغان را تامینمیکند (در سال حدود 30000 جعبه تخم نوغان درکارگاه پرنیان تولید می شود). 
آبادکمین در فارس نیز شعبه دارد. این شعبهها ضمن توزیع تخم نوغان به ترویج نوغانداری و رفع مشکلات نوغانداران اقدام می نمایند و در ضمن شعبههای انزلی، رشت، قائم شهر، نظنز و تربت حیدریه در تهیه تخم نوغان نیز فعال هستند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اهمیت پرورش کرم ابریشم و تولید پیله