بیماری های بادمجان-سفیدک داخلی

بیماری سفیدک داخلی یا Late blight

عامل بیماری: قارچ   Phytophthora infestans
علائم بیماری:لکه های نکروز با هاله زرد رنگ روی برگ که اسپورانژیوفور از روزنه های سطح زیرین برگ خارج و منشعب می شود.هیف این قارچ بر خلاف پی تیوم بین سلولی و دارای هوستوریوم بلند داسی شکل می باشد.
زمان فعالیت: برای تشکیل اسپورانژها رطوبت نسبی نزدیک به صد در صد و درجه حرارات 16 تا 22 درجه سانتیگراد بسیار مناسب است. در حرارت بالای 30 درجه رشد قارچ در مزرعه متوقف می شود که اگر رطوبت نسبی کافی باشد از بین نمی رود.
الف- مبارزه غیر شیمیایی:
•    كنترل علف هاي هرز.
•    تهويه هوايي مناسب با رعايت فاصله مطلوب كشت گياهان.
•    آبياري زود هنگام در روز جهت خشك شدن سريع برگ ها
•    كاهش صدمه و زخم به گياه به خصوص در شرايط مرطوب.
•    كنترل حشرات جهت كاهش انتشار اسپورهاي قارچ.
•    كاربرد ارقام مقاوم يا متحمل.
ب- مبارزه شيميايي(عليه آلودگي‌هاي ثانويه بيماري):
•    اورتی واتاپ و اکوئشن پرو (1-0/5 در هزار)، داکونیل(یک در هزار)، ناتیوو(0/5 در هزار)، اینفینیتو(2 در هزار)
•    در صورت وقوع بارندگی، پس از بارندگی نيز بايد سمپاشی با سموم توصيه شده صورت بگيرد.