فواصل مناسب کاشت درختان موز

فاصله كاشت :
فواصل مناسب درختان موز در توليد تجاري آن بسيار اهميت دارد . بايسي فضاي مناسبي براي هر درخت وجود داشته باشد تا باعث ايجاد رقابت بين درختان جهت جذب آب ، نور و مواد غذايي نشده و از رشد بيش از حد درختان نيز جلوگيري كند فضاي مناسب و حياتي براي ارقام مختلف به شرح جدول زير است .

ارتفاع

ارقام

فضاي حياتي M2

فواصل M

تعداد درخت در هكتار

كوچك

كانديش پاكوتاه

هاريچال

5-6/4

5-6/4

35/2 × 2

5/2 ×2

2175

2000

متوسط

گراند ناين

6/5

35/2 ×2/2

1785

بلند

والري

ويليامز

A .B .B

A .A .B

1/6

1/6

16

16

65/2 ×3/2

65/2 ×3/2

4 ×4

4 × 4

1640

1640

625*

625

 

*  تعداد درختان در سال اول است ولي در سال دوم تعداد چهار پاجوش در كنار هر پايه مادري قرار مي گيرد و باعث افزايش تعداد درخت در هر هكتار مي شود يعني تا حدود 1875 درخت در هكتار خواهد شد.

با کشتیار بهتر بکاریم: تغذیه و کوددهی باغات موز

لازم به ذكر است كه تراكم بالاتر در مناطق گرم و اقليم هاي خشك باعث ايجاد يك ميكرو كليما مي گردد كه خود باعث افزايش رطوبت و افزايش عملكرد مي گردد . البته باغداراني كه مي خواهند كه دو دوره يا بيشتر توليد داشته باشند بايستي تراكم كمتر در نظر بگيرند تا رشد پاجوشهاي سال بعد نظم باغ را بهم نزند و تراكم نامناسب در سال سوم نداشته باشند . ضمناً در كشت موز روش كاشت مستطيلي بهتر از مربعي است .