یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

گلدهی و گرده افشانی درختان مرکبات

زمان گلدهی:
زمان گلدهی در مرکبات به عواملی مانند دما و رطوبت خاک بستگی زیادی دارد، به طوری که در نواحی گرمسیر و ساحلی اکثر ارقام مرکبات ممکن است چندین بار گلدهی داشته باشند در حالیکه در نواحی نیمه گرمسیر دارای زمستان های سرد در سال فقط یکبار و آن هم در اوائل بهار گلدهی صورت می گیرد.
نیاز حرارتی این مرحله در حدود 600 - 450  درجه روز و مدت زمان آن   30 - 20    روز می باشد .

مشخصات گل:
گل در مرکبات دوجنسی است. گل ها هم به صورت منفرد و هم به صورت گل آذین های کوچک ظاهر می شوند. در گل آذین  جوانه گل های انتهایی زودتر شروع به رشد کرده و جوانه های جانبی پس از آن نمو می کنند. اندازه هر گل در مرکبات 4-2 سانتیمتر بوده و تعداد 5 گلبرگ (ندرتا 4 گلبرگ) سفید رنگ داشته و پرچم های زیادی دارد. گل ها در مرکبات معمولا بسیار معطر هستند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نیاز آبی و آبیاری مرکبات

هر بساک دو کیسه گرده دارد که به صورت طولی از هم جدا می شوند. برخی از ارقام مرکبات مانند پرتقال واشنگتن ناول گرده غیرزنده تولید می کنند که سبب تولید میوه پارتنوکارپیک (بدون بذر) در آن ها می شود.
 گرده افشانی:
  فعال بودن گرده ها در مرکبات  در گونه ها و ارقام مختلف  متفاوت است. نر عقیمی در مرکبات خصوصیتی بارز است اما میوه های بدون بذر هم درحالت نرعقیمی و هم در شرایط پارتنوکارپی تولید می شوند. دانه گرده در مرکبات چسبنده بوده و به بدن حشرات جذب می شوند.  گرده افشانی  هم از طریق خودگرده افشانی و هم دگرگرده افشانی انجام می شود.
از زمان گرده افشانی تا عمل لقاح در شرایط مناسب 8 روز طول می کشد و این مدت در شرایط دیگر ممکن است تا یک ماه نیز به طول بیانجامد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات