كرم سفيد ريشه در باغات انگور

 جمع آوري حشرات كامل درباغ از اوايل خرداد تااواخر شهريور واز بين بردن آنها با استفاده از تله نوراني مطابق موارد مبارزه با زنجره مو وحذف علفهاي هرز باغ
سمپاشي اطراف بوته ها با گرانول دورسبان يا ديازينون به ميزان 40 كيلو در هكتار  يا امولسيون 20 درصد ديازينون به ميزان 20 ليتر در هكتار، سمپاشی علیه نسل سوم آفت با سم لاروین 2 در هزار مطابق اطلاعيه هاي پيش آگاهي حفظ نباتات انجام گيرد.

اطلاعات بیشتر در کشتیار: مبارزه با شپشک آرد آلود مو