کلیات برداشت میگو و صید

برداشت میگو در زمان صحیح و اندازه صحیح میگو برای بدست‌آوردن سود اقتصادی بهتر در پرورش میگو بسیار مهم است. وقتیکه میگو  به سایز مناسب بازار می‌رسد، پرورش‌دهندگان بایستی برای برداشت آماده شوند. در گونه‌های مختلف میگو محدوده های متفاوتی در اندازه میگو وجود دارد. زمانیکه میگو به اندازه مورد نظر رسید نگهداشتن بیش از حد آن در استخر اقتصادی نیست، بدلیل اینکه میگوها غذا می‌خورند اما رشد کم شده و FCR افزایش می‌یابد. همچنین شرایط اقلیمی نقش خیلی مهمی در این خصوص در ایران بازی می‌کند. در آذر‌ماه که هوا سرد می‌‌شود و به زیر درجه حرارت مناسب می‌رسد برای پرورش میگو خوب نیست. طی این دوره از درجه حرارت پائین در زمستان میگو رشد کمی دارد و احتمال مرگ و میر میگو اگر درجه حرارت هوا به 11 درجه یا کمتر از آن برسد وجود دارد. بنابراین پرورش میگو را قطع نموده و اقدام به برداشت می نمایند.اقداماتی پیش و پس از برداشت و صید باید توسط پرورش دهنده صورت پذیرد.

در کشتیار بیشتر بخوانید: اقدامات قبل از برداشت میگو