قارچ آرمیلاریا و پوسیدگی ریشه و طوقه گردو

بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه ناشی از قارچ آرمیلاریا به نام های دیگری مثل بیماری قارچ ریشه بلوط، پوسیدگی ریشه قارچ خوراکی و قارچ عسلی نیز نامیده می شود وعامــل آن قارچ armillaria mellea است. علائم بیماری شبیه پوسیدگی ناشی از فیتوفترا است و به همین دلیل تشخیص آن مشکل می باشد .مطمئن ترین روش تشخیص این بیماری وجود رشته های می سیلیوم قارچ است که به بند کفش شباهت دارد. می سلیوم های قارچ که سطح خارجی آنها قهوه ای مایل به سیاه و داخل آن سفید رنگ است به سطح خارجی پوست ریشه می چسبد.

با کشتیار بیشتر بخوانیم: پوسیدگی ریشه وطوقه ناشی فیتو فتورا

روش های پیشگیری شامل استفاده ازسموم گازی در خاک با سموم بی سولفید کربن یا میتل بروماید، عدم استفاده از خاک آلوده برای کاشت و مهمتر از همه استفاده از پایه های مقاوم است.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو