مراحل فنولوژیکی محصول و مشخصه های بیومتریک هر مر حله هلو

مراحل تکامل مورفولوژیکی ارگان های اصلی(جوانه . گل . برگ و میوه) از زمان شکوفه دهی تا زمان ریزش برگ . تحت عنوان مراحل "فنولوژیکی" شناخته می شود. تقویم رخداد هر یک از مراحل فنولوژیکی به تنهایی در تعیین برخی از برنامه های مدیریت باغ مانند. برنامه ریزی برای مبارزه با بیماری ها و آفات یا شناسایی ارقام برای ارزیابی سازگاری آنها با محیط نقش مهمی را ایفاء می نماید.

تاریخ گل دهی به نیاز سرمایی(cu) (برای تکمیل استراحت) و تجمیع درجه / ساعت دمای مورد نیاز برای رشد (GDH) بستگی دارد. چون تاریخ گل دهی یک صفت کمی با ضریب توارث پذیری بالایی است . می توان اصلاح ژنتیکی را بر اساس رفتار والدین تنظیم نمود.

دوره تکامل میوه که با حروف FDP نمایش داده می شود در بین ارقام هلو و شلیل بسیار متفاوت است اما زمان رسیدن و زمان گل دهی با یکدیگر همبستگی ندارند. هلوهای وحشی میان رس یا دیر رس اند (FDP از 120 تا 210 روز از تاریخ تمام گل ) در حالی که ارقام تجاری ممکن است بسیار زودرس(FDP حدود 55 و 60 روز ) یا خیلی دیررس (تا270 روز) بشند.

یک موتانت (فرم جهش یافته ) بسیار جالب از نظر تاریخ رسیدن (آهسته رسیدن) در بین نتاج رقم "fantasia" دیده شده است که فرآیند رسیدن را به تعویق می اندازد . در این موتانت تکامل میوه ظاهرا قبل از پایان مرحله انبساط سلولی (مرحله سوم ) متوقف می گردد. یعنی گوشت نرم نمی شود و یا به آهستگی نرم می شود . رنگ زمینه ی پوست و گوشت میوه ی این موتانت سبز و طعم آن به دلیل مقدار پایین اسید و بالا بودن مواد جامد محلول نسبت به رقم "fantasia" جالب نمی باشد . تولید اتیلن و دی اکسید کربن در آن به آهستگی صورت یافته و بخاطر باقی ماندن میوه های این موتانت به ترکیدگی درون بافت حساس اند. اگر چه با استفاده از گاز پروپیلن می توان به طور مصنوعی رسیدن را به میوه القاء نمود.ولی طعم و مزهی آن هیچگاه مطلوب نخواهد بود. به نظر می رسد چگونگی رسیدن میوه در این موتانت حد واسط بین میوه های کلیماکتریک و غیر کلیماکتریک باشد . این صفت تک ژنی و مغلوب (sr/Sr) بوده و ارقام شلیل"fantasia"."flamekist"."fairlane" برای این صفت هتروزیگوس هستند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: تاثیر عوامل آب و هوایی بر رشد و نمو انار