تعدادی از آفات مهم موز

تعدادی از آفات موز

-تریپس برگ  Panchaetothrips  indietus
علائم خسارت شامل پیچیدگی برگ ها ، زرد شدن و نهایتاً خشکیدگی برگها می باشد ریزومها نمی تواند رشد کنند یا رشد آنها بسیار کند و ضعیف خواهد بود.
کنترل: گردپاشی با BHC یا کارباریل 0.1درصد و مونوکرونوفوس 0.03درصد بر علیه آفت مؤثر است.
-مورچه سفید   Clyptotermes   ditatatus
موریانه ها یا مورچه های سفید حشراتی اجتماعی هستند که این حشرات در مناطق گرم و معتدله یافت می شوند.
کنترل: اختلاط گرد آلدرین 5 درصد یا هپتاكلر 5 درصد به میزان 25 کیلوگرم در هکتار درخاک قبل از كاشت موز و يا سمپاشي خاك با BHC و استفاده از این سم همراه با آب آبیاری مؤثر می باشد.
-سوسک برگخوار    Nodastoma   Subcostatum
سوسکهای برگخوار و میوه خوار برگ و میوه را می جوند
این سوسکها دارای بدن بیضی شکل ، محدب و رنگ متالیک تا زردرنگ توام با لکه هایی روی بدن می باشند.
کنترل: انجام عملیات شخم و سمپاشی BHC
-آفت کرم حلزونی   Kophene   Cuprea
پروانه کرم حلزونی یک حشره با دامنه انتشار وسیع است.
-تریپس گل  Thrips  hawaiensis
این حشره به برگها و گلها حمله می کند کنترل:1- گردپاشي يا سمپاشي با   BHC2- سمپاشی با دیمتوات به غلظت 03/0 درصد نیز مؤثر است.
-مگس میوه   Dacus  dorsalis
مگسهای میوه حشراتی با اندازه متوسط و دارای لکه یا نوارهایی روی بال می باشند.