آفت های زیان آور مهم مرکبات

از بین یکصد گونه آفت زیان آور که خسارت اقتصادی به مرکبات وارد میکنند نزدیک به 30 گونه روی مرکبات شمال و جنوب کشور شناسایی و جمع آوری شده است. این آفتها شامل سپرداران، شپشک ها، کنه ها،
 نرم تنان، حلزون ها، پروانه برگخوار، مینوز و نماتد هستند و مابقی عبارتند از:
سپرداران قهوه ای مرکبات، سپردار بنفش، سپردار الفی، سپردار شرقی، سپردار قرمز، شپشک استرالیایی، شپشک آردآلود ساحلی، شپشک نرم تن (قهوهای)، شپشک سیاه، شپشک مومی، بالشتک مرکبات، بالشتک درازاندام، کنه قرمز، کنه زرد شرقی، کنه نقره ای، پروانه مینوز مرکبات، پروانه برگخوار، حلزون سفید و حلزون قهوه ای باغهای مرکبات، راب خاکستری، لیسک بزرگ خانگی، سوسک گلخوار بور و سوسک گلخوار سیاه مرکبات، شته سبز، شته قهوهای، شته سیاه، مگس میوه و نماتد ریشه مرکبات.

با کشتیار بهتر بکاریم: بیماریهای مهم مرکبات در ایران

آفتهای مهم مرکبات در شمال ایران
از میان آفتهایی که نام برده شد، همه از آفتهای غالب منطقه شمال نیستند بلکه دامنه آلودگی برخی از آنها در سراسر باغ های مرکبات شمال وجود ندارد. شپشک مومی از آفت-های غالب در منطقه شرق مازندران به ویژه در منطقه ساری است. کنه نقرهای و قرمز در تمام منطقه پراکنده است. سپردار قهوه ای در غرب منطقه غالب است. شپشک استرالیایی و آرد آلود به صورت موضعی در استان مازندران اهمیت دارد ولی در غرب مازندران بیشتر است.
 آفتهای مهم مرکبات در جنوب ایران
کنه زرد شرقی مرکبات از نظر خسارت مهمترین آفت منطقه کازرون است و خسارت آن به ترتیب روی نارنگی، پرتقال، لیمو شیرین، نارنج، لیمو ترش و بکرایی است. شپشک آردآلود نیز از آفات جنوب است و درختان لیمو ترش، نارنگی، پرتقال، لیمو شیرین و نارنج را مورد حمله قرار میدهد. این آفت بیشتر روی درختان مرکبات که به صورت پراکنده و در خانه ها کاشته شدهاند و محوطه های پر درخت غیر مرکبات دیده میشود. ولی در باغهای مرکبات به ندرت دیده میشود.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات