یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

نیازهای آب و هوایی سویا- درجه حرارت

 نیازهای آب و هوایی سویا- درجه حرارت

حرارت بر بسياري از مراحل رشد سويا اثر دارد و عواملي مانند ميزان ابرناکي،  زاويه تابش و ارتفاع آن و رطوبت بر حرارت بوته ها اثر مي گذارند. حداقل و حداکثر درجه حرارت براي جوانه زني بذر به ترتيب 5 و 40 درجه سانتي گراد است. در 30-25 درجه سانتي گراد بذور به راحتي و به سرعت جوانه خواهند زد و معمولاً در اين درجه حرارت رشد بوته ها و تعداد غلاف حاصل در حد بسيار مطلوبي خواهد بود. در رابطه با گلدهي نيز درجه حرارت کمتر از 24 درجه سانتي گراد، به ازاي هر 0.5 درجه کاهش حرارت حدود 2 تا 3 روز تاخير در زمان گلدهي ايجاد خواهد شد و افزايش آن تا 32 درجه سبب تسريع در گلدهي مي شود. حرارت بيش از 32 درجه سانتي گراد سبب کاهش رشد سويا شده و درجه حرارت هاي بالاي 40 درجه سانتي گراد اثر منفي بر تشکيل گره، و رشد ميانگره و تشکيل گل نشان مي دهد. حرارت بين 40 تا 46 درجه سانتي گراد سبب ريزش شديد غلاف ها مي شود. درجه حرارت بالا طی دوره رويش به خصوص در مراحل رسيدن دانه سبب بالا رفتن درصد ميزان دانه هاي مرده مي شود. هواي گرم و رطوبت نسبي زياد بعد از رسيدن فيزيولوژيکي و به عبارت ديگر قبل از برداشت محصول، براي کيفيت بذر مضر است. براي داشتن بذري با کيفيت خوب بايد زمان برداشت، هوا نسبتاً خنک باشد. وجود درجه حرارت بالا در زمان رشد دانه، سبب به وجود آمدن بذوري با پوسته سخت مي شود.
      معمولاٌ در دماهای 30-25 درجه سانتي گراد رشد بوته، گل و غلاف در حد مطلوبي خواهد بود. حرارت بيش از 32 درجه سانتي گراد سبب کاهش رشد سويا شده و درجه حرارت هاي بالاي 38 درجه سانتي گراد (و گاهاٌ 35 درجه سانتی گراد) اثر منفي بر تشکيل گره، رشد ميانگره و تشکيل گل و غلاف دارد. حرارت بیش از 38 درجه سانتي گراد سبب ريزش شديد گل ها و غلاف ها مي شود. تثبيت نيتروژن هوا و تشکيل گره هاي تثبيت کننده در سويا نيز شديداً تحت تاثير حرارت خاک است. رشد باکتري ريزوبيوم ژاپونيکوم در حرارت 35 درجه سانتي گراد محدود شده و در درجه حرارت حدود 27 درجه در حداکثر سرعت، صورت خواهد گرفت.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا