گرده گل در تغذیه زنبور عسل

 بقای کلنی زنبورعسل به خصوص در هنگام توليدنسل بستگی به ميزان گرده دارد که در دسترس آنهاست. اگرچه در موارد خاص زنبوران می توانند بدون استفاده از گرده نوزادان خود را پرورش دهند ولی در اين حالت تعداد نوزادان پرورش يافته ناچيز و به قيمت زندگی زنبوران پرستار تمام می شود.
گرده ی گل برای زنبوران به خصوص نوزادان آنها منبع مواد سفيده ای (پروتئين)، چربی و نشاسته بوده و حاوی مقدار کافی ويتامين و مواد حياتی ديگر است. يک کندو به طور متوسط سالانه در حدود ٣٥ کيلوگرم گرده جمع آوری و مصرف می کند.
مكانيسم جمع آوری گرده: ابتدا زنبور خود را روی پرچم می کشاند با آرواره های خود بساکها را فشرده می کند و با زبان خيس کرده تا دانه های گرده خيس و چسبناک شوند. بدين ترتيب، مقاديری گرده به قطعات دهان، موهای سر و ساير قسمتهای بدن به خصوص زير سينه و شکم می چسبد. موهای منشعبی که سطح بدن و اندام های مختلف زنبورعسل را پوشانيده برای چسبيدن و نگاه داری گرده به وجودآمده اند. پس ازآنکه به ترتيب فوق مقداری گرده جمع آوری شد،زنبور شروع به پرس زدن و جمع کردن اين گروه از سر و ساير قسمت های بدن و انتقال آن بر روی ساق پاهای عقبی می کند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تغذيه مصنوعی زنبور عسل

اين عمل ممکن است در موقعی صورت گيرد که حشره در محلی موقتا استراحت می کندو يا اين که اغلب در حال پرواز و هنگامی که در جستجوی گل ديگريست. در هر حال دانه های گرده مرطوب از روی قطعات دهان و موهای سر توسط پاهای جلويی جمع آوری شده و پاهای ميانی ً معمولا گرده های آزادی را که روی موهای سينه و سطح زيرين شکم قرار دارند، جمع آوری می کند. درعين حال گرده هايی که توسط دو جفت پای جلويی جمع آوری شده به پاهای عقبی که در ثلث خلفی آن در قسمت داخل منطقه ای وجود دارد که مجهز به چند رديف موهای ريز بوده و توده های گرده در آنجا جمع می شوند. اين قسمت را ً اصطلاحا سبدگرده می گويند.
وقتی که توده گرده به ترتيب فوق جمع آوری شد، زنبور کارگر باعجله به کندو باز می گردد و به محض رسيدن به علت گرسنگی از پرستاران غذا می گيرند و يا اينکه از ذخيره عسل می خورند. در هر حال پس از لحظه ای زنبور آماده خالی کردن بار خود در داخل سلول های مربوطه است. برای اين منظور ً معمولا زنبورها سلول هايی را که بلافاصله بعد از سلول های پرورش نوزاد قرار دارند، برای ذخيره گرده انتخاب می کنند. اين سلول ها اغلب به صورت نيم حلقه ای دراطراف منطقه نشو و نمای نوزادان درروی شانها ملاحظه می شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تشريح ساختمان بدن زنبورعسل

برای قراردادن توده های گرده جمع آوری شده،زنبورکارگر لبه سلول را با پای جلويی خودنگاه داشته و بدنش را طوری خم می کندکه انتهای شکم آن به لبه مقابل سلول برسد، در اين حالت پاهای عقبی خود را به صورت آزاد در داخل سلول رها کرده و با پاهای ميانی توده گرده را از روی ساق پا به داخل می زدايد. فشردن گرده در داخل سلول و صاف کردن سطح آن بر عهده زنبورهای جوان است. اين زنبورها به محض برخورد به توده فشرده نشده گرده در داخل سلول ها، سر خود را داخل سلول کرده و در حالی که آرواره ها را بسته اند، به کمک پيشانی و آرواره سطح آن را صاف می کنند. درذخيره گرده زنبوران ً معمولا مقداری نوش ياعسل با آن مخلوط می کنند. رنگ توده گرده در داخل سلول بعد از مدتی به علت رطوبت تيره ولی اسيد لاکتيک حاصله مانع گنديدگی آن در مراحل بعدی می شود. تعداد دفعاتی که يک زنبور کارگر در روز برای جمع آوری گرده از کندو خارج می شود، تابع نوع و شرايط رشد گياه، درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت نسبی و ً احتمالا عوامل ديگر است.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری