ساخت سایه بان گاوداری

مرحله دوم اقدام علیه تنش گرمایی ساخت سایه بان است تا از برخورد مستقیم تشعشعات خورشید جلوگیري کند. سایه براي گاوهاي شیري به منظور محافظت از تابش نور خورشید براي به حداقل رساندن کاهش تولید شیر و کاهش توان تولید مثلی ضروري است. با استفاده از سایه بانِ با طراحی مناسب،30 تا50 درصد از بار حرارتی کاسته می شود.  گاوهاي زیر سایه دماي رکتومی پائین تر (9/38 نسبت به 4/39 درجه سانتی گراد)، میزان تنفس کمتر (54 درمقابل مقابل82 بار تنفس در دقیقه) و 10درصد تولید شیر بالاتر دارند. بنابر مشاهدات بدست آمده گاوهایی که تحت تابش نور خورشید بوده اند حرکات شکمبه اي کمتر، دماي رکتومی بالاتر و تولید مثل پایین تري نسبت به گاوهاي داراي سایه بان داشته اند. به طور کلی اعتقاد بر این است که محل و سایز سایه بان اهمیت زیادي دارد و جهت گیري سایه بان هاي مختلف باید بر اساس خشک یا مرطوب بودن شرایط آب و هوایی منطقه شد باشد.

 

بدون در نظر گرفتن آب و هوا یک گاو شیري بالغ احتیاج به5/3 تا5/4 متر مربع فضاي زیر سایه بان دارد. همچنین جهت گیري شمالی- جنوبی براي عبور نور خورشید از منافذ سایه بان به منظور خشک کردن زمین لازم است که این جهت بیشتر در مناطقی با آب و هواي گرم مناسب می باشد، در مناطقی با آب و هواي بارانی و گرماي شدید شاید جهت غربی- شرقی مناسب تر باشد. فضاي ناکافی سایه باعث آسیب پستان در اثر تراکم زیاد دام ها زیر سایه بان خواهد شد در حالی که فضاي بیش از حد نیز بی فایده است چون گاوها تمایل دارند که کنار هم باشند. آفتاب گیر باید حداقل 3/4 متر ارتفاع داشته باشد تا از بازتاب نور خورشید از سقف سایه بان بر روي گاوها بکاهد.  استفاده از سایه بان هاي غیر متراکم به اندازه سایه بان هاي متراکم موثر نیست.

 

 سایه بان هاي عایق دار در مقایسه با بی عایق ها10درجه دماي محیط را بیشتر کاهش می دهند. اما هزینه آن ها مانعی براي استفاده وسیع از این آفتاب گیرها شده است. پوشش هاي انعکاس دهنده نور می توانند دماي سقف هاي گالوانیزه را کاهش دهند، اما هزینه ي سایه بان را افزایش می دهند و همچنین تاثیر گذاري آن ها با گذشت زمان به علت کاهش خاصیت بازتابندگی شان به سرعت کاهش می یابد، به علاوه پوشش های انعکاسی براي واحدهایی که تهویه در آن ها به خوبی صورت می گیرد مزایاي کمی دارد. استفاده از رنگ سفید در سطح بالاي سایه بان تا حدي می تواند مفید باشد. سایه از تجمع حرارت در اثر تابش آفتاب می کاهد و تاثیري بر دماي محیط یا رطوبت ندارد، بنابراین تجهیزات خنک کننده اضافه اي براي گاوهاي شیري در آب و هواي گرم و مرطوب لازم است. از جمله نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد لاي روبی کردن و جمع کردن مواد مرطوب از زیر سایه بان و جایگزین کردن با مواد خشک است که باعث خشک و تمیز نگه داشتن گاوها میشود.