مراحل فنولوژیکی رشد زعفران

مراحل رشد زعفران بر اساس اندام هوایی آن به سه مرحله تقسیم شده است که هر مرحله به شرایط اقلیمی خاصی نیاز دارد.
الف) مرحله رشد زایشی: در این مرحله گل زعفران ظاهر شده و زمان برداشت محصول نیز به حساب می آید. این مرحله همراه با سرد شدن هوا و تغییرات دمای روزانه در پاییز و معمولاً با افت دما به زیر 15 درجه سانتیگراد شروع می شود. عامل محرک شروع این مرحله آبیاری مزرعه زعفران و یا وقوع بارندگی دو هفته قبل از افت دما به زیر 15 درجه سانتی گراد است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: بیماری ها و عوامل بیمارگر زعفران

ب) مرحله رشد رویشی: این مرحله بلافاصله پس از ظهور گل شروع می شود. شروع و خاتمه آن با توجه به وضعیت اقلیمی مناطق متفاوت بوده و در منطقه خراسان این مرحله از اواخر آبان شروع و تا اواخر اردیبهشت ادامه می یابد. در این مرحله برگ ها ذخایر لازم برای تغذیه بنه را از طریق فتوسنتز فراهم می کنند. این مرحله به آبیاری یا بارندگی نیاز دارد. یکی از آسیب پذیرترین مراحل رشد می باشد.
ج) مرحله رکود: این مرحله منطبق بر فصل گرم سال بوده و به عملیات زراعی خاصی نیاز ندارد. این مرحله با زرد شدن برگ ها در بهار شروع شده و تا انجام اولین آبیاری در فصل پاییز ادامه می یابد

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زعفران