یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

خصوصیات بذر مناسب کاشت بادمجان

براي تولید بذر در مناطقي با خاكھاي سالم و عاري از بیماري اقدام نمود.125 تا 200 گرم بذر براي تهیه نشاء یك هکتار بادمجان كافي است. اگر بذر تازه و سالم درخاك استریل كشت شود نیاز به تیمارخاصي ندارد، در غیر این صورت بذور مي بایست به مدت 30 دقیقه درآب گرم(50 درجه سانتیگراد) خیس گردد.سپس در آب سرد شسته و قبل از كشت خشك گردند.بذورممكن است براي جلوگیري از آلودگي نشاءها با تیرام یا قارچ كش دیگري تیمارگردند.براي تولید نشاء حتي الامكان از بذور تازه استفاده كنید، بذور مسن تر از دو سال، قدرت و توان جوانه زني كمتري دارند.بذور را مي توان در ظروف خاص یا درگلدان های تورپي كشت كرد.در این صورت كشت مزارع بدون بهم ریختگي سیستم ریشه انجام مي پذیرد.بذور ھمچنین ممكن است دربسترهای خاكي نشاء كشت گردند.مورد اخیر در ایران رایج تر مي باشد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: سن نشاء،سرعت جایگزیني ریشه ها، خاك...

این بسترها مي بایست حاصلخیز وكاملا زهکش شده باشند.بسترهای نشاء با 40 گرم در مترمربع سولفات آمونیوم، 50 گرم در مترمربع سوپرفسفات،30 گرم در مترمربع كلرید پتاسیم و 2 كیلوگرم در مترمربع كمپوست غني میگردند.بسترھاي نشاء را به ارتفاع 15سانتیمتر و عرض 8/0 متر آماده كرده و بذور به فاصله 6 سانتیمتر از یكدیگر روي بستر نشاء پخش مي گردند و لایه نازكي به ضخامت 5/0 سانتیمتركمپوست، كُلش، كوددامي و موارد مشابه روي بذرها پاشیده مي شود.سپس بسترها كاملاً آبیاري مي گردند.درحین آبیاري لازم است دقت گردد که بذور جابجا نگردند و بستر نیز كاملاً خیس گردد. بدین منظور مي توان بسترها را به روش قطره اي آبیاري كرد.پس ازآبیاري بسترهای كشت، روي آنها با ارتفاع مناسبي توسط سیم یا توري و پلاستیك پوشانیده مي شود. كاربرد پلاستیك مناسب مناطقي است که در هنگام كشت بذور، هوا هنوز به مقداركافي گرم نشده است. دماي بهینه براي جوانه زني 24 تا 29 درجه سانتیگراد است. دراین دما نشاءها در 6 تا 8 روز ظاهر می شوند.نشاءها مرتباً سركشي شده و درصورت نیازآبیاري مي گردند.2 هفته پس ازكشت بذور، نشاءها كوددھي مي شوند.(ترجیحاً با محلولي ازكود قابل حل درآب).

با کشتیار بهتر بکاریم: اھمیت تولید نشاء بادمجان

درصورت متراكم بود نشاءها، درمرحله اولین برگ حقیقي تنك مي گردند. تولید نشاءها تقریبا به  8تا 6 هفته زمان نیازدارد.آبیاري و كوددهی مناسب به تولید نشاء خوب و سالم و استقرار آن در مزرعه كمك می كند.البته باید در نظر داشت که میزان زیاد آب و كود، باعث نرم شدن بافتهای گیاهی و بالارفتن حساسیت آنها به عوامل بیماري زا خواهد شد.تنش های آبي و تغذیه ای روشهای مهمی هستند که در تغییر اندازه شكل سرعت رشد و مقاوم شدن نشاءها قبل از انتقا ل به مزرعه مورد استفاده واقع میشوند