کلیات نیازهای آب و هوایی سیر

کلیات نیازهای  آب و هوایی سیر
 اگر بتوان با توجه به نيازمنديهاي حرارتي و رطوبتي اين محصول، مناطق مساعد كشت سیر را شناسايي نمود، عملا مي توان به عملكرد بيشتري در واحد سطح دست يافت كه خود سبب بهبود شرايط اقتصاد كشاورزي وسطح درآمد كشور خواهد گرديد.در حال حاضر اقلیم ها و خرد اقیلم های مناسب كشت سیردر كشور از نظر درجه حرارت و تيپ رشد سیرهاي مورد كشت به 4 اقليم اصلي شامل :
 الف)اقليم معتدل سرد  ب)معتدل  ج) معتدل گرم چ) گرم  تقسيم شده است .كه هر كدام از اين  اقليم ها با توجه به ميزان بارندگي  و دما به شكل زير تقسيم بندي شده اند  :  

الف-اقلیم معتدل سرد شامل

1- معتدل سرد- نیمه خشک شامل : شورین همدان،تویسرکان ، تفرش،  سپیدان فارس و طالقان البرز

2- معتدل سرد- نیمه مرطوب شامل: کلاردشت ، تالش

ب-اقليم معتدل شامل

1- معتدل- خشک شامل:  خواف ،تربت جام و بیرجندخراسان

2- معتدل-نیمه خشک شامل:  طارم زنجان،

3- معتدل- مرطوب: شامل لنگرود

ج- اقلیم معتدل گرم شامل

1- معتدل گرم-نیمه خشک شامل: گرگان، گنبد کاووس

2- معتدل گرم- مرطوب

چ- اقليم گرم شامل

1-گرم- نیمه خشک شامل :حاجی آباد هرمزگان،رامهرمز  و دزفول خوزستان

2- گرم- نیمه مرطوب شامل بهشهر مازندران

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میانگین دمای سالانه در مناطق گرم،معتدل و خنک به ترتیب،25-15،15-10،5-0درجه سانتیگراد می باشد.میانگین بارندگی سالانه در مناطق نیمه مرطوب ، نیمه خشک و خشک به ترتیب 1400-600 میلیمتر،600-300 میلیمتر،300-100 میلیمتر می باشد.