چهارشنبه، 13 اسفند 1399

تاريخچه زنبورداری دردنيا

 بشر تغييری درزندگی زنبورعسل نداده است، زنبورعسل همان است که هزاران سال قبل بوده ولی بشر در مورد بيولوژی و طرز نگه داری زنبورعسل در کندوی ساخت خود اطلاعات و تجربيات زيادی کسب کرده است.  به طوردقيق آشکارنيست که از چه زمانی زنبورعسل از سايرزنبورها جدا شده وبه جمع آوری شهد و گرده گلهای روی آورده است. طبق نظر دانشمندان قدمت اين حشره از ٦٠ تا ١٥٠ ميليون سال قبل تخمين زده میشود. از نقوشی که روی سنگ حکاکی شده واقع درغاری از دوران َ َحجر در کوههای شرقی اسپانيا به دست آمده است، چنين استنباط مـی شود کـه بشر ١٦ــ ٨ هـزار سال پيش از ميـلاد زنبور عسل را می شناخته و ازعسل و موم آن استفاده می کرده است. شکل ١ــ١ــ روش جمع آوری عسل روی سنگ در غاری نزديک شهر والنسيای اسپانيا حکاکی شده است. اولين اثری که از زنبورعسل به دست آمد، فسيلی است متعلق به چهل ميليون سال قبل که در  آن زنبورعسل در داخل صمغ درخت محبوس شده، اين فسيل در موزه زنبورعسل در شهر وايمار در آلمان غربی نگهداری میشود.

 با کشتیار بیشتر بدانیم: تاریخچه تولید عسل در ایران

در اديان الهی نيز ازعسل به نيکی ياد شده است و در قرآن کريم نيز سورهای به نام سوره نحل (زنبورعسل) نامگذاری شده است و از عسل به عنوان غذای شفابخش نام برده شده است. تاريخچه ی زنبورداری مدرن دردنيا بيشتر از همه مديون مطالعات و تحقيقات لانگستروتاست می باشد نامبرده موفق شدبا پيداکردن فاصله صحيح عبورومرور زنبورها دور شانهاوهمچنين بين شانهاوديواره های کندوهاومشکل موم زدن و چسبيدن شانها  و فاصله مناسب قابهارا به جدار کندو حل کند. در سال ١٩٢٣ پروفسورکارل فون فريش موفق به کشف طرز حرف زدن زنبور عسل (به صورت رقص) گشته و به همين دليل در سال ١٩٧٣ برنده جايزه نوبل شد.
در سال ١٩٢٦ واتسون آمريکايی برای اولين بارملکه را به وسيله ی آمپول، تلقيح مصنوعی کرد. و ثابت کرد که ملکه در پرواز جفت گيری هميشه با چندين نر در جفتگيری میکندوبدين طريق برعقايدقبلی مبنی بر اين که ملکه درزندگی فقط با يک نر جفتگيری میکند، خط بطلان کشيد. 

با کشتیار بیشتر بدانیم: کندوی جعبه ای (مدرن) زنبور عسل


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری