نیاز غذایی محصول سیر

سیر گیاهی وجینی نوع دو محسوب میشود.به عبارت دیگر نیاز غذایی آن نسبت به محصولاتی نظیر چغندرقند،سیب زمینی و ذرت کمتر است(گیاهان وجینی درجه یک) ، اما در مقایسه با محصولاتی نظیر گندم،جو و حبوبات بیشتر است.لذا نوع تناوب زراعی نیاز غذایی سیر را مشخص می کند. بعنوان مثال اگر سیر بعد از سیب زمینی کشت شود به ذلیل غنی بودن خاک بعد از برداشت سیب زمینی نیاز چندانی به مصرف کودهای شیمیایی و آلی در زمان کشت وجود ندارد اما اگر سیر در تناوب با غلات قرار گیرد بایستی نسبت به مصرف کودهای شیمیایی و آلی در زمان کشت اقدام گردد.آزمون خاک وضعیت غذایی و نیاز محصول سیر را مشخص می کند. تمامی کود فسفره و پتاسه مورد نیاز بایستی در عمق خاک قرار گیرد و ازت مورد نیاز به صورت 1/3 در پائیز و مابقی آن در بهار توصیه می شود.سیر به کمبود عناصر ریز مغذی بسیار حساس است.مصرف کودهای حاوی عناصر ریز مغذی باعث افزایش دوام مزرعه،افزایش عملکرد و بالارفتن کیفیت محصول تولیدی می گردد.