منابع تغذیه میگو های پرورشی

تغذیه میگو ها از دو منبع طبیعی ومصنوعی تامین می شود:
الف- غذای طبیعی
برای تامین این بخش از نیازهای غذایی میگو ها پرورشی، فراهم آوردن شرایط مطلوب جهت رشد موجودات مورد تغذیه میگو ها ضروری است. به این منظور از کوددهی در سطح استخرهای پرورش میگو استفاده می شود. کودهای مورد استفاده در استخر های پرورش میگو به دو صورت می باشند: کودهای آلی مثل کود گاوی، مرغی،اسبی وغیره، وکودهای شیمیایی که شامل ،نیتروژن، فسفر، پتاسیم هستند. کود دهی در استخرهایی که زمین  وآب حاصلخیز وغنی دارند کمتر صورت می گیرد وبا توجه به میزان حاصلخیزی زمین مقدار کود مصرفی تغییر می کند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: تغذیه و غذادهی میگوهای پرورشی

ب- غذای مصونی (پلت)
این دسته از مواد غذایی را کارخانه ها تولید می کنند ودر اختیار پرورش دهنده گان قرار می دهند.این مواد با درصدهای مشخصی از گروههای غذایی( پروتئین، چربی، قند، ویتامین و...) ودر اندازه های مختلفی تولید می شوند. در این میان عامل های مهمی وجود دارند که باید در تمامی مراحل پرورشی مد نظر قرار گیرد مثل اندازه غذا که باید اندازه دهان میگوباشد و در مقاطع مختلف سنی متفاوت باشد، لذا از غذاهای با اندازه های مختلف در طول دوره پرورش استفاده می شود. توجه به این نکته بسیار با اهمیت است چرا که اگر غذا بزرگتر از اندازه دهان میگو ها باشد، میگو ها از آن تغذیه نخواهند کرد ورشد کافی ومناسب نخواهند داشت وچه بسا با تلفات شدیدی مواجه شویم، به علاوه که تجمع این مواد در کف استخر ایجاد لجن و کاهش حاصلخیزی استخر خواهد شد.