چگونگی زمستان گذارانی سیر

پوشش مناسبی از برف برای جلوگیری از یخ زدگی و مرگ زمستانه ضروری است .یکی از مشکلات عمده د رمناطق سردسیر ، تناوب یخبندان و ذوب شدن می باشد. مرگ زمستانه زمانی رخ می دهد که سیرچه و ریشه ها یخ بزنند. سیرچه های کشت شده در پائیز لازم است قبل از زمستان تولید ریشه کنند سیر کشت شده درپائیز می تواند در برا بر برف یا یخبندان دیر هنگام بهاره مقاومت کند .اندازه پیاز و سیر چه تولیدی به رشد رویشی زودتر و دوره ای از سرمای کمتر از 18 درجه سانتی گراد (شکستن خواب ) بستگی دارد . بعضی مواقع بخبندان بعد از سبز شدن به سیر صدمه ای نخواهد زد. درمناطق سر سیر، سیرهای کشت شده در پائیز، باید به خوبی با خاکپوش ماننده کاه و کلش به ضخامت 10 تا 15 سانتیمتر (در مناطق بسیار سردضخامت بیشتر شود) پوشانده شوندتا در برابر انجماد و نوسانات درجه حرارتهای پایین آسیبی به آنها نرسد. چنانچه خاکپوش زودتر پخش شود، باعث ایجاد کپک خواهدشد و اگر قبل از اولین یخبندان باشد، باعث می شود که محل لانه سازی موشها گردد. خاکپوش های قدیمی را می توان با خاک مخلوط کرد.