جدیدترین توصیه های فنی گوجه فرنگی


آخرین توصیه های پرورش گوجه فرنگی بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/07/07

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• پایش آفت وبیماری وعلف های هرز در مزارع سبزی وصیفی جات وعلوفه وحبوبات آبی

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• برداشت محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز و انتقال به انبارهای استاندارد درمورد ذرت استفاده از کودهابا توجه به نظر کارشناسان جهت جلوگیری از خسارت سرما

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• تمهیدات لازم جهت کاهش خسارت باد در گلخانه ها وبرداشت محصولات جالیزی