پنج شنبه، 14 مرداد 1400

استخراج عسل با اکستراکتور

تعريف اکستراکتور: وسيله ای است که برای خارج کردن عسل از حجرات شانها با استفاده از نيروی گريز از مرکز استفاده میشود.
انواع اکستراکتور: اکستراکتور به دو شکل شعاعی (راديال) و ستارهای (تماسی) درست میشود. 

طرزکار: ابتدا به وسيله چنگال يا کارد (دستی يا برقی) سرپوش حجره ها در هر دو طرف شان را برداشته و در داخل دستگاه قرار میدهيم. حال اگر با کارد معمولی در حجرات برداشته شود، لازم است آن را در داخل آب جوش قرار داده تا بدنه کارد گرم شده سپس با دستمال تميزی آب کارد را خشک کرده و از گرمای آن در راحت برداشتن در حجره ها استفاده میکنيم، و با چرخانيدن دسته دستگاه،عسل از سلولهای شان به خارج از شان و به ديواره دستگاه ريخته خواهد شد. طبيعی است در اين حالت سلولهايی که دهانه آنها به طرف ديواره داخلی دستگاه است، تخليه خواهند شد. در ادامه: طبقه بندی انواع مختلف عسل