وظایف زنبور کارگر در خارج از کندو

عبارتنداز جمع آوری شهد، گرده، بره موم و آوردن آب. اين مرحله از زمانی شروع می گردد که زنبور قادر به پرواز شده و با مرگش خاتمه می يابد. زنبورها از روز ٢٢ به کارهای داخلی در کندو خاتمه داده و مشغول کارهای خارج از کندو می شوند.
کارگران به محض اين که قادر به پرواز شدندبه چهار دسته نامساوی تقسيم میشوند.
دسته ی اول: به جمع آوری صمغ درختان پرداخته که پس از حمل به کندوومخلوط کردنشان ماده ای به نام بره موم را به وجود می آورند. بره موم مثل الکل خاصيت ميکروب کشی و ضدعفونی دارد.
زنبورها با آن جدار داخلی سلولها را خوب ضدعفونی میکنند تا نوزادان در محيطی آلوده تولد نيافته و در نتيجه بيمار و تلف نشوند، از بره موم برای مسدودکردن سوراخها و درزهای جدار کندو که قطرشان از چهار ميلیمتر کمتر باشد و همچنين برای کوچک کردن سوراخ پرواز از زنبورها استفاده می کنند.

زنبور داری علمی با کشتیار: ترکیب زنبورها در کندو: ملکه

دسته دوم: آب مورد احتياج جمعيت را از خارج کندو حمل تا به زنبورهای جوانی که در داخل کندو مشغول بوده و هنوز قادر به پرواز نيستند، آب برسانند.
دسته ی سوم: گرده گل را به دو پای عقب خود و در محلی که آن را سبد گرده می نامند، به کمک بزاق دهان چسبانيده با خود به کندو می آورند. و آن را در داخل سلول ها ذخيره و آنقدر با سر فشارشان می دهندتاهمه هوا را از خلل و فرج آن خارج کنند و پس ازاين که دو سوم سلول با گرده پر شدرويش را با يک قشر خيلی نازک عسل می پوشانند.
دسته ی چهارم: که تعدادشان خيلی بيشتر از جمع ساير دسته ها است بر روی گلها نشسته و شهدآنها را می مکندو پس از آنکه به اندازه کافی شهددرعسلدانشان جمع کردند، به کندو برگشته وآن رادرداخل سلولها به همان حالت نارس می گذارند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: فصل گلدهی درختان بادام 

در شب که تاريکی مانع خروج آنها ازکندو می شود، همه کارگران چه پير و چه جوان با هم شهدرا از داخل سلولها مکيده مقداری از آب تبخير و آن راغليظ می کنند، و پس از آن که تبديل به عسل رسيده شد، آن را در سلولهايشان ذخيره و روی آن را با ورقه ی نازکی از موم می پوشانند.
فعاليت چهار دسته در بالا آن طور نيست که هر دسته ً منحصرا کاری را انجام دهند، بلکه بستگی به احتياجات کندو است، هر جا احتياج به کار بيشتری باشد، تعداد بيشتری زنبور کارگر درآن متمرکز میشوند.


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری