آفات سویا- تریپس پياز

تریپس پياز (تريپس توتون)     Thrips tabaci                                                           
 تریپس ها از آفات چندخوار محصولات کشاورزی محسوب میشوند که به دلیل توانایی تکثیر بالا و خسارات مستقیم و غیر مستقیمی که ایجاد می کنند، مورد توجه می باشند. تریپس ها ممکن است به صورت حشره ی کامل یا لارو بر روی گیاهان، و یا به صورت شفیره در خاک زمستان گذرانی کنند. اولین نسل آن ها در اوایل بهار ظاهر مي‌شود و حشرات کامل زمستان گذران در اواخر خرداد به گیاهچه ها حمله می کنند. طول هر نسل این آفت بسيار كوتاه است و در شرایط مناسب می تواند هر دو هفته چرخه ی زندگی خود را کامل کند. خسارت این آفت معمولا در شش هفته ی اول رشد گیاه رخ می دهد. تریپس ها در سطح زیرین برگ‌ها فعالیت و با قطعات دهانی منحصر به فرد خود از شیرهی گیاهی تغذیه می کنند كه سبب تغيیر شکل و نقرهای شدن اندام های مورد تغذیه می شود. تغذیه‌ي آن ها بیشتر در امتداد رگبرگ اصلی اتفاق می افتد. این آفت گیاهچه های جوان را ترجیح می دهد، چون می تواند قطعات دهانی خود را راحت تر به داخل بافت میزبان فرو ببرد و از شیره ی آن تغذیه نماید. لاروها چون معمولا به تعداد بسيار زیاد وجود دارند، خسارت بیشتری را وارد مي‌آورند. تخم‌گذاری و تغذیه سبب وارد آمدن خسارت مستقیم به گیاه مي‌شوند ولی این آفت به دلیل انتقال ویروس‌های گیاهی سبب ایجاد خسارت غیر مستقیم نیز می گردد. سموم ذکر شده در مورد آفت عسلک پنبه زیر نظر کارشناسان میتوانند استفاده شوند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا