مبارزه با علف های هرز کلزا

یکی از مهمترین عوامل در محدود کردن تولید کلزا علفهای هرز می باشـند که علاوه بر رقابت با محصول در برداشت نیز مشکلاتی پدید می آورنـد .در بیشتر مزارع سـلمک ، تاج خروس ، اویارسـلام ، سوروف ، تربچه وحشی ، یولاف وحشی وخرفه علف های هرز کلزا هسـتند که با انجام وجین دستی و یا کولتیواتور زدن و یا هرس های گردان باید با آن ها مبارزه کرد . انجام مبارزه شیمیا یی همراه بامبارزه مکانیکی  می تواند موفقیت را افزایش دهد . معمولاً پس از شخم و قبل از کاشت مقدار 5/2 لیتر ترفلان یا تری فلورالـین در یک هکتار پخش و بلافاصله به وسیله دیسک با خاک مخلوط می نمایند  به علاوه علف کش های آلاکـلـر ، بنـازولآیـن ، کـاربــتامیـد ، دالاپـون نیز در بسیاری از کشورها مورد استفاده برای قبـل از جوانه زدن می باشند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: کلیات نیازهای آب و هوایی کلزا

بعد از سبز شدن نیز علف کش های گـالانـت و نـا بـویـس به میزان 3 لیتر در هکـتار و دبوران به میزان 2 لیتر در هکتار پس از کاشـت و قبل از سبز شدن مورد استفاده قرار  می گیـرند و گاهی کاربـتامیـد و پـروپـیـزامد نیز ممکن است مصرف گردند که در هر منطقه و به خصوص در کشت وسیع کـلـزا بهتر است آزمایش های محلی برای انتخاب بهترین ومؤثرترین علف کش که در ضمن ایجاد مقاومت ننـمایـد صورت می گیـرد.

 

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا