کاربرد درمانی و بهداشتی زرشک آبی

1-درمان یرقان،سنگ کیسه صفرا ودفع سنگ کلیه ومثانه :
25 گرم پوست ریشه خشک درختچه را در یک لیتر آب سرد نیم ساعت خیسانده وحرارت دهید تا 2دقیقه بجوشد بعد آنرا صاف کرده وباعسل شیرین کرده و بعد از نها ر وشام هر بار بمیزان یک فنجان نوش جان کنید
2- درمان نا رسایی های قلبی ،تنگی نفس واسها ل : دم کردن میوه زرشک دانه دار (آبی)
3- رفع اختلالا ت دوران یائسگی: 10 تا 15 گرم زرشک خشک آبی را کوبیده وبا 100 گرم آب نیم ساعت خیسانده وحرارت د هید تا 1 دقیقه بجوشد وبعد روزی 3 تا 4 بار وهر بار یک استکان آنرا بنوشید
4- درمان اسها ل : 15 گرم برگ خشک ز رشک را در 2 لیوان آب حرارت داده وبعد از صاف کردن باعسل شیرین کرده وروزی 3 فنجا ن دربین غذاهای اصلی بنوشید
5-شربت زرشک آبی(شربتی) مقوی کبد ،کلیه ،صفرا بر ،ضد عطش و.....
1 کیلو زرشک آبی را در3 لیتر آب جوشانده وبعد از کاهش حرارت در یک شیشه د ر آفتا ب گذاشته تا مزه گس آن کاهش ومزه ترشی اش افزایش پیدا کند .البته درب شیشه باید با پنبه یا چوب پنبه بگونه ای بسته شود که نه گاز بر ا حتی خارج شود ونه درب آن سفت شود.