آفت زنجره پسته ( شيره تر )

آفت زنجره پسته idiocerus stali به نام شيره تر شناخته شده و در مناطق پسته خيز وجود دارد ولي از آفات مهم مناطق پسته خيز محسوب نمي شود اما به لحاظ فعاليت اين آفت روي درختان بنه ، باغات مجاور به كوهستانهاي داراي درختان بنه از خسارت آن صدمه مي بينند.
 زيست شناسي :
حشرات كامل در زير پوستك و شكاف تنه درختان پسته زمستان گذراني مي كنند به محض گرم شدن هوا در نيمه دوم اسفند ، حشرات كامل از پناهگاه ها خارج و در ساعات گرم روز از شيره جوانه هاي تازه رشد كرده تغذيه مي كند و به محض باز شدن خوشه ها ، حشرات ماده در داخل دم خوشه ها و سرشاخه ها تخمگذاري مي كنند كه محل تخمگذاري برنگ سياه ديده مي شود. خروج نوزادها از تخم هم زمان با خاتمه گل و تشكيل ميوه مي باشد، اين حشره در سال يك نسل دارد.
نحوه خسارت :
تغذيه نوزادان زنجره ( پوره ها ) از ميوه ها باعث سياه شدن و ريزش آنها مي گردد علاوه بر آن مدفوع آفت همراه با ترشحات گياه ناشي از نيش پوره ها به صورت مايعي چسبناك جلوه اي زشت به خوشه ها مي دهد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: پسیل یا شیره خشک پسته

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پسته