تامین آب استخر پرورش میگو

آبی که برای استخر پرورش میگو استفاده می شود باید از لحاظ PH و شوری اندازه گیری شود. PH مناسب در محدوده ۵/۸-۵/۷ و شوری مناسب بین ۱۰ تا ۳۰  ppt یا قسمت در هزار هست.  PH و شوری نباید نوسانات زیادی در طول روز داشته باشند.
اگر از منبع آبی استفاده می شود که مواد معلق زیادی دارد و شفاف نیست، بهتر است از مناطق عمیق تر که جریان آب قوی تری دارد برداشت شود، به این خاطر که مواد معلق در استخر رسوب کرده و آب استخر را جذب میکنند. آبهای دفعی مزارع پرورشی و مزارع کشاورزی و صنعتی و شهری برای تکثیر و پرورش میگو مناسب نبوده بلکه خطرناک هستند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: چالش های پرورش میگو

استفاده از پوشش باعث کاهش فرسایش ساختار مزارع میگو می شود. این مسئله در مزارعی که سیستم های هوادهی آب را به گردش در می آورند بسیار چشمگیر خواهد بود. لازم به ذکر است حوضچه هایی که به طور کامل عایق بندی شده باشند موجب کاهش نفوذ آب به بستر و همچنین کاهش مقدار آب مورد نیاز برای پرورش میگو شوند. با این حال، پرورش دهندگان در استفاده از حوضچه های نیمه پوشیده یا کاملا پوشیده نظرات متفاوتی دارند. استخر های کاملا پوشیده ، میزان نفوذ آب به زمین را کاهش می دهند، اما حوضچه های نیمه پوشیده امکان تغذیه میگو از غذا های زنده و جلبک های وابسته به بستر را فراهم می کند که این امر موجب کاهش مقدار خوراک مورد نیاز برای رشد میگو می شود. با این حال تمامی پرورش دهندگان موافقند که استفاده از پوشش بستر باعث کاهش فرسایش دیواره ها، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و بهبود طول عمر حوضچه ها می شود.
مناسب ترین نقطه برای پرورش میگو مکانی است که تغییرات ملایم جزر و مدی بین 2 تا 3 متر داشته باشد.