تقویت حاصلخیزی خاک برای کشت کلزا

تقویت حاصلخیزی خاک:
کلزا به حاصلخیزی خاک به خوبی پاسخ میدهد. در خاک های حاصلخیز که مقادیر مواد غذایی به اندازه کافی است، محصول مناسبی تولید می کند. این گیاه برای رشد و نمو و بازدهی مطلوب به اغلب مواد معدنی مورد نیاز گیاهان نیاز دارد. در یکی از مطالعاتی که درخصوص انواع و مقادیر مواد معدنی در زراعت کلزا در کشور فرانسه به عمل آمده است، مواد مهم غذایی استخراج شده از خاک در یک هکتار زراعت کلزا با تولیدی حدود 3.5 تن محصول به این شرح بوده است: این نتایج و نتایج بعدی اگر چه نمی تواند ملاک دقیقی برای تعیین مقادیر کودهای شیمیایی مورد نیاز زراعت کلزا در هر منطقه باشد ولی اهمیت نسبی مواد مزبور را در این زراعت نشان می دهد.
 ازت: ازت به طور معمول ماده غذایی است که بیش تر، تولید کلزا را محدود میکند. نیازهای ازت در کلزا بیش تر بوده و تاثیر مدیریت این عنصر مهم ترین عامل مطمئن کننده تولید به حساب می آید. مقدار ازت به سطح حاصلخیزی خاک از نظر مواد ازته، مقدار بارندگی و رطوبت خاک، وضعیت رویشی گیاه، تراکم بوته، شرایط جوی و بالاخره عملکرد مورد انتظار بستگی دارد. نیاز گیاه به این عنصر در مراحل اولیه رویش کم تر و در مراحل بعدی بیش تر است. چنانچه دوره رشد و نمو گیاه را به چهار دوره جوانه زدن تا تشکیل رزت، ساقه رفتن، گلدهی و رسیدن تقسیم کنیم، بیش ترین نیاز گیاه به این عنصر در مرحله ساقه رفتن و سپس گلدهی است. در خاک هایی که از نظر مواد آلی و ازت فقیر هستند، مقداری از ازت مورد نظر را هنگام آماده کردن زمین همراه با کود فسفره به خاک اضافه می نمایند. مقدار آن معمولاً یک چهارم کل ازت مصرفی می باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: نقش ازت در گیاه کلزا

در صورت مصرف فسفات آمونیوم، ازت مورد نیاز گیاه در مراحل اولیه رشد تامین خواهد شد و نیازی به دادن ازت اضافی در این مرحله نمی باشد. در زراعت پاییزه گلزا، در شرایط دیرکاشت و یا کندی رشد، به طوری که احتمال آن وجود داشته باشد که تا هنگام شروع یخبندان، بوته ها به اندازه کافی رشد ننمایند، مقداری از کود ازته را در دوره تشکیل رزت به زمین میدهند. زمان مصرف کودهای ازته باید به نحوی تنظیم شود که همواره ازت کافی در اختیار گیاه قرار داشته باشد. بدین لحاظ در مواقعی که حرکت کود در خاک سریع تر از رشد ریشه است و احتمال شسته و خارج شدن آن از دسترس گیاه وجود دارد، کود را در چند نوبت به زمین می دهند. خصوصاً در خاک های سبک و یا در مناطق پرباران، برای جلوگیری از شسته شدن اتفاقی آن کود را به چند قسمت تقسیم کرده و هر قسمت را یک بار به زمین می دهند. کودهایی که به صورت سرک داده میشود، بهتر است به شکل نیترات و جامد باشند. البته از شکل مایع آن هم میتوان استفاده کرد ولی این خطر وجود خواهد داشت که مصرف آن بر روی گیاه مرطوب در هوای سرد ایجاد سوختگی نماید. مقدار ازت مصرفی در زراعت گلزا به عوامل متعددی که براساس نتایج آزمایش های خاکشناسی و توصیه های کارشناسی معین می شود، بستگی دارد. بنابراین حدود تقریبی آن در زراعت آبی کلزا را 90 تا 220 کیلوگرم ازت خالص در هکتار معادل 200 تا 500 کیلوگرم اوره و در زراعت دیم 50 تا 100 کیلوگرم ازت خالص در هکتار می توان معین نمود. ضمناً باید توجه داشت که مصرف ازت اضافی سبب کاهش مقدار روغن در دانه، رشد بیش از حد بوته ها و خوابیدگی آن ها و افزایش هزینه تولید می شود.

سایر مطالب مفید در کشتیار: کاشت قلمه و نهال انار

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا