انواع آفات درخت پسته

بر طبق شوهد و منابع موجود، بیش از 50 گونه از بند پایان درخت پسته را مورد حمله قرار داده و از آفات این درخت محسوب می شوند بگونه ای که خسارات ناشی از این آفات بدلیل عدم شناخت ونبود دانش کافی در مورد نحوه کنترل آنها همواره یکی از بزرگترین مشکلات باغداران محسوب می شود و خسارات قابل توجهی را به پسته کاران وارد نموده و موجبات کاهش بهره وری و عملکرد را فراهم نموده است.
بسیاری از متخصصین معتقدند ، میزان خسارت آفات پسته در صورت عدم اتخاذ روشهای مبارزه ، بیش از نیمی از محصول خواهد بود و در حال حاضر نیز علیرغم مبارزات شیمیایی گسترده ای که بر علیه آفات صورت می گیرد و هزینه هنگفتی را برای کشاورز در بر دارد، باز هم خسارات سالیانه ناشی از آفات بدلیل پایین بودن راندمان سمپاشی ها، بیش از 15 درصد خواهد بود. این پایین بودن راندمان به عدم شناخت کافی از مراحل زندگی آفات و نبود تقویم زمانی مناسب برای مبارزه با آفات بر می گردد. چرا که تعیین بهترین زمان مبارزه با آفت بر اساس یک تقویم زمانی تجربی می باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: پسیل یا شیره خشک پسته


از طرفی خونسرد بودن حشرات باعث می شود تا فعالیت و رشد آنها تابع عوامل جوی و تغییرات آنها بویژه دمای محیط باشد، به همین دلیل اینگونه تقویم زمانی تجربی برای مناطق مختلف و سالهای مختلف دارای جامعیت کافی نمی باشد.
این امر افزایش تعداد سمپاشی ها را سبب می گردد که نتیجه آن افزایش مقاومت آفات نسبت به سموم، نابودی دشمنان طبیعی و طغیانی شدن آفات دیگر، افزایش آلودگیهای زیست محیطی ایجاد مسمویت مزمن و حاد در انسان و حیوانات و  افزایش هزینه های ناشی از سمپاشی های متعدد به کشاورز را در پی خواهد داشت.
استفاده از مجموع حرارت موثر یا نیاز حرارتی ، یکی از روش هایی است که بر اساس آن می توان بهترین زمان مبارزه و کابرد سموم بر علیه آفات را محاسبه نمود. با استفاده از این روش و متوسط دمای منطقه می توان مراحل زندگی هر آفت را پایش و بهترین زمان مبارزه با آن را تعیین  نمود و با صدور پیش آگاهی ها و توصیه ها و انجام اطلاع رسانی بموقع آمادگی لازم را برای مبارزه با آفت در کشاورز ایجاد نمود.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پسته