مدیریت کیفیت آب و ثبت فاکتور های فیزیکی شیمیایی آب استخر پرورش میگو

مدیریت وحفظ کیفیت آب در استخرهای پرورش میگو و همچنین مدیریت غذا و غذادهی به طور گسترده ای به هم وابسته و دارای اثرات متقابل بوده و در تولید پایدار میگوی پرورشی و در آمد زایی آن نقش اساسی ایفا می نمایند. حفظ فاکتورهای کیفی آب مزارع پرورش میگودر دامنه مناسب و مورد قبول برای رشد مطلوب میگوهای در حال پرورش ضروری است و نبایستی میزان آنها به حد مرگ آور برسند. برخی از پارامترهای کیفی آب پرورش میگو به همراه دامنه مطلوب آن که در صنعت پرورشی دارای اهمیت می باشند به شرح (جدول 1-2 ) می باشند. تعدادی از پارامترهای کیفی آب به صورت روزانه و برخی از آنها نیزبایستی بر اساس ضرورت بصورت هفتگی و... مورد سنجش و اندازه گیری قرار گیرند. فاکتورهایی نظیر pH، اکسیژن محلول، شفافیت شاخص خوبی برای تعیین سلامت شکوفایی پلانکتونی در استخر پرورش میگو می باشند که اندازه گیری و آنالیز نوسانات آنها جهت مدیریت عملیات تعویض آب ، کوددهی و مدیریت غذا و غذادهی در استخرهای پرورش کاربرد دارند. عواملی نظیر pH و اکسیژن محلول بایستی دو بار در روز(صبح و عصر ) آنهم در قسمت ناحیه خروجی و نزدیک کف استخر مورد سنجش قرار گرفته و همگام با آن نیز می توان به بررسی و ثبت شفافیت، دما و شوری استخر پرورش اقدام نمود.

اندازه گیری روزانه این عوامل اطلاعات مفیدی در خصوص کیفیت آب استخرهای پرورش میگو در اختیار مدیر تولید قرار خواهد داد، لذا لازم است اندازه گیری این عوامل در محل مزرعه صورت گرفته و حتی الامکان از انتقال نمونه های آب به آزمایشگاه برای بررسی این عوامل خود داری شود. چنانچه مشکلی درآب استخرهای پرورش میگو بروز نماید ضروری است فاکتورهای شیمی آب نظیر قلیائیت، آمونیاک کل و نیتریت مورد سنجش قرار گیرند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: آبگیری و کود دهی استخر های پرورش میگو

بسیاری از پرورش دهندگان میگو، پارامترهای کیفی آب استخرهای پرورش میگو را مورد اندازه گیری قرار نمی دهند که این موضوع ، می تواند در مدیریت موثر استخرهای پرورشی و همچنین کاهش میزان تولید دخیل باشد فلذا بررسی و ثبت منظم پارامترهای کمی( فیزیکی و شیمیایی) وکیفی آب پرورش باعث می شود که چنانچه مشکلی در روند پرورش ایجاد شود در مراحل اولیه با در اختیار داشتن اطلاعات استخر پرورشی معضلات مورد تشخیص قرار گرفته و در مدیریت بهینه تولید مورد استفاده قرار گیرد.