مرحله داشت گیاه کلزا

درمرحله داشت کلزا بایستی آبیاری وتغذیه و مبارزه با علفهای هرز و آفات وبیماریها  با دقت کافی پایش شده ودر زمان تعین شده انجام شود.آب مهمترین عامل تعین کننده در زراعت است.درنظرداشته باشیم آنچه از آب وآبیاری درزراعت سخن میگوییم آبیاری  موثر است  چرا که آبیاری کم ویا زیاد هردو در زراعت اثر منفی دارند.آبیاری دوم یا شکرآب باید بدون تاخیر انجام شود تا سبز شدن بطور یکنواخت ودر  بازه زمانی کوتاه انجام شده ورشد اولیه  و مرحله رزت بسرعت اتفاق افتاده وکلزا سرمای زمستان را بخوبی  تحمل میکند درمرحله گلدهی نیز آبیاری اهمیت دارد وکمبود آب موجب کاهش تعداد کپسول ودانه بندی وکاهش درصد روغن میشود.زمان آخرین آبیاری نیز دراین زراعت بسیار مهم است. آخرین آبیاری حداکثر تا زمان ۲۰درصد رسیدگی کپسولهای ساقه اصلی انجام شود. چنانچه تاخیر شود رشد رویشی تحریک شده ورسیدگی محصول را ناهماهنگ کرده و برداشت را با مشکل مواجه میکندوکیفیت دانه را کاهش میدهد. مصرف ببش از حد آب در پائیز  موجب سطحی شدن ریشه ها وافزایش حساسیت بسرما وهمچنین شسته شدن مواد غذایی وخارج شدن آنها از دسترس ریشه ها میشود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: داشت کلزا- مبارزه با آفات وبیماریها

تغذیه در طول دوره داشت از اهمیت زیادی در زراعت کلزا برخورداراست کلزا مانند سایر گیاهان زراعی  به عناصر ماکرو ومیکرو نیاز دارد همانطورکه قبلا گفتیم بهترین روش تعین میزان عناصر مورد نیاز دراین زراعت نتایج آنالیز نمونه های خاک در آزمایشگاههای آب وخاک  است.کلزا دربین عناصر 16گانه به ازت ، فسفر ، پتاسیم ،گوگرد ، بر ،آهن ومنیزیم  را بیشتراز سایر عناصر از خاک جذب ومصرف میکندکودهای ازته را باید بصورت سه تقسیط زمان کاشت وزمان روزت وزمان غنچه دهی مصرف نمودسایرعناصر را درهنگام شخم باید به خاک اضافه کنیم.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا