کنترل و کاهش استرس گرمایی با آب

اولین مرحله براي کاهش استرس گرمایی تهیه ي آب خنک مخصوصا براي گاوهاي شیروار، گاو خشک و گوساله هاي ماده می باشد. آب اولین نیاز تغذیه اي براي تولید شیر است، که طبق محاسبات بیشتر از 85 درصد از محتویات شیر را آب تشکیل می دهد، همچنین آب مورد نیاز گاو در زمانی که افزایش دما داریم به طور مشخصی افزایش می یابد به شکلی که در زمانیکه THI بالاي80 است گاوها50 درصد آب بیشتري می نوشند. زمانی که دما از30 به35 درجه سانتی گراد می رسد، مصرف آب از21 گالن به 32 گالن افزایش می یابد، در نتیجه در طول دوره هاي افزایش دما باید آب خنک تهیه شود و آبخوري ها در محلی نزدیک سایه بان ها باشند،

با کشتیار بیشتر بخوانیم: 

بدین ترتیب گاو فاصله ي زیادي را در گرما براي خوردن آب طی  نمی کند. توصیه می شود جریان آب آبخوري حداقل5-3 گالن در هر دقیقه باشد، تا سریعا پر شود. حداقل عمق آبخوري باید 5/7 سانتی متر باشد (براي مطابقت با پوزه گاو). حداقل 576 سانتی متر مربع از سطح آبخوري براي هر گاو مورد نیاز است. آب همچنین باید تمیز و خنک باشد و دماي بین21 تا 27 درجه سانتی گراد داشته باشد. آب باید تمیز و فاقد آلودگی باشد، همچنین تانک آب باید به صورت هفتگی تخلیه شده و با محلول هاي ضدعفونی کننده شستشو داده شود.