آفات گردو - شته ی سبز گردو

شته سبز گردو (Green walnut aphid)
Chromaphis juglandicola (Kaltenbach)
(Hom., Aphididae)
این حشره در منطقه فوق استوایی پراکنده بوده  و در ایران از کرج گزارش شده است و احتمالاً در تمام مناطق ایران وجود دارد.
-گیاهان میزبان:
این حشره به ویژه در روی درختان گردو بسر برده و کلنی های آن در سطح زیرین برگ و در امتداد رگبرگها دیده می شوند. همچنینآن را علاوه بر گردو از روی کرچک نیز گزارش نموده اند.
-مناطق انتشار:
در ایران شته کوچک گردو در تهران ، مازندران  و سایر استانهای شمالی و مرکزی کشور یافت می شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: آفات گردو- پروانه فری یا کرم خراط

-شکل شناسی:
این حشره فاقد فرم بی بال می باشد. ماده های بکرزای بالدار به رنگ سبز مایل به زرد روشن بوده و چشمهای مرکب به رنگ مایل به قرمز است. شاخکها تقریباً تا نصف طول بدن امتداد پیدا می کنند. زائده انتهایی آخرین مفصل شاخک تقریباً قابل رؤیت نیست. سطح بدن پوشیده از مو بوده و طول آن نیز 1.6-2.6 میلی متر است
-روش های کنترل
الف- دشمنان طبیعی
زنبور Trioxys pallidus (Hall) از خانواده Braconidae پارازیتویید اختصاصی این شته می باشد.
علاوه بر زنبور فوق، زنبور پارازیتویید Aphelinus asychis Walker و زنبورهای هیپرپارازیتوییدAlloxysta citripes (Thompson)، Pachyneuron aphidis (Bouche) وSyrphophagus aphidivorus (Mayr) را از روی این آفت گزارش کرده اند.
ب- شیمیایی
برای کنترل شته های گردو می توان از مالاتیون 60 به نسبت دو در هزار یا سموم فسفره دیگر استفاده نمود ولی حتی المقدور باید از کاربرد سموم شیمیایی خودداری نمود.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو